Дарителска кампания за достъп на хора с увреждания до Витоша

Дарителска кампания за достъп на хора с увреждания до Витоша

В рам­ките на Дарител­с­ката кам­пания “Избери, за да помог­неш“ Природен парк “Витоша“ се обръща към всички, които искат да дарят сред­с­тва за въз­с­тановяването на алеята за спорт за хора в нерав­нос­тойно положение в мес­т­ността “Игликина поляна“. Изг­радените в близ­кото минало съоръжения вече са унищожени, а това зат­руд­нява дос­тъпа на хората с увреж­дания за спор­тни занимания на територията на парка. За закупуване и за мон­тиране на съоръженията са необ­ходими 25 хил. лв. Пред­вижда се и изг­раж­дане на тоалетна, което оскъпява проекта до 50 хиляди. Всеки, който желае, може да под­к­репи инициативата, като дари SMS с текст DMS VITOSHA на кратък номер 17 777 за всички мобилни оператори. Цената е 1 лев за SMS. За пот­ребители на пред­п­латени услуги на мобил­ните оператори цената на 1 SMS е 1,20 лв. с ДДС.