Недоволни софиянци излязоха на протест и призоваха Фандъкова „да слезе”

София излязоха на протест срещу столич­ния кмет Йор­данка Фан­дъкова, организиран от НПО “Спаси София“. Протес­тът е под над­с­лов “#Дан­чеС­лез – протест за цялос­тно твор­чес­тво“ и е резул­тат от нат­руп­ването на нераз­решени и новосъз­дадени проб­леми с град­с­кото управ­ление, комен­тираха организаторите на недовол­с­т­вото от столич­ния кмет. Трябва да покажем на общината, че не пар­тий­ното й и лично его е важно, а това хората в София да живеят в един по-зравословен, по-устойчив, по-добър и зелен град, допъл­ниха те. Според тях едни от основ­ните проб­леми на столицата са замър­сяването на въз­духа, презас­т­рояването и лип­с­ващата инф­рас­т­рук­тура в квар­талите, некачес­т­вените ремонти, бавен град­ски тран­с­порт, неиз­пол­з­ваеми велоалеи и унищожаването на памет­ници на архитек­турата.

По време на форума на ГЕРБ вчера кметът Фан­дъкова отговори на протес­тиращите: „С под­к­репата на ЕК и правител­с­т­вото, лич­ната под­к­репа на Бойко Борисов и сред­с­т­вата от бюджета на СО гаран­тираме раз­витието на важ­ния проект за мет­рото“, обясни кметът. „Всяка година София се прев­ръща в строителна площадка, но ако искаме да навак­саме годините на раз­руха трябва да продъл­жаваме да работим упорито. Наложихме темп на строител­с­тво и раз­витие, как­вото градът не поз­нава отдавна“, комен­тира Йор­данка Фан­дъкова.

Когато се работи се допус­кат и грешки, не сме без­г­решни и идеални. Никога не съм крила проб­лемите, говоря за тях отк­рито. Важ­ното е, че изис­к­вам тези грешки и пропуски да бъдат премах­вани“, каза още кметът.