БСП: Няма да се снишим заради европредседателството

БСП: Няма да се снишим заради европредседателството

По въпросите от национален интерес ще намираме съгласие, но опозицията ще реагира на часа на безобразията на властта, заяви Жельо Бойчев

БСП ще пос­тавя въп­росите и актуал­ните проб­леми на бъл­гар­с­кото общес­тво и ще се опитва да дава решения“. Това заяви зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Жельо Бой­чев пред БНР. Той под­черта, че по въп­росите от национален интерес народ­ните пред­с­тавители могат да намират съг­ласие, но опозицията ще реагира на часа на безоб­разията на властта. „Как­вото и да стане в страната, ГЕРБ вед­нага скачат, че БСП е виновна. Но те управ­ляват вече 9 години и в голяма степен носят отговор­ност в национал­ната и мес­т­ната власт“, допълни той. Като пример посочи прог­рамата за саниране, където има много проб­леми и БСП ги пос­тавя от самото начало – когато е била гласувана, когато са били определяни сред­с­т­вата за нея на два пъти по 1 млрд.лв. „Големият въп­рос е как са изпъл­нявани тези договори, как са избирани фир­мите и защо стана така, че тези пределни цени, с които стар­тира прог­рамата, няколко пъти бяха намалявани, кой носи отговор­ност за това“, попита народ­ният пред­с­тавител. Той обясни, че има раз­минаване между установяването на количес­т­вото и качес­т­вото на извър­шените строителни дей­ности. „Времето показа, че опасенията ни се оправ­даха. Прог­рамата по същес­тво е спряна – нови договори не се сключ­ват. Най-вероятно ще бъдем свидетели на промени в условията, което ще пос­тави хората в дис­к­риминационни условия – едни ще са получили 100% финан­сиране, други – ще учас­т­ват със сред­с­тва, а трети – няма да получат нищо от прог­рамата“, комен­тира Бой­чев.  

Няма как да се очаква, защото има европ­ред­седател­с­тво, БСП да е тихичка и да заб­рави за проб­лемите на страната. Ще под­к­репим решенията за пред­седател­с­т­вото, ще учас­т­ваме кон­с­т­рук­тивно в раз­говорите“, категоричен е зам.-председателят на левицата. „Изк­лючително неумес­тно решение е суб­сидията на извън­пар­ламен­тар­ните пар­тии да стане 1 лв., а на пар­ламен­тарно пред­с­тавените да остане 11 лв. Не сме под­к­репили това решение“, каза още Бой­чев.