Офицер с мисии в Босна и Ирак става заместник на Караянчева

Офицер с мисии в Босна и Ирак става заместник на Караянчева

Пар­ламен­тар­ната група на ГЕРБ ще пред­ложи депутата Емил Хрис­тов за зам.-председател на пар­ламента. Решението е взето на заседанието на депутатите.

Емил Хрис­тов ще заеме мяс­тото, след като Димитър Глав­чев подаде оставка, а за пред­седател на 44-ия пар­ламент бе изб­рана досегаш­ната му замес­т­ничка Цвета Караян­чева. Преди да стане депутат, Хрис­тов бе два ман­дата пред­седател на общин­с­кия съвет в Стара Загора. Той е завър­шил Вис­шето военно училище в Шумен и Воен­ната академия в София.

Като офицер е служил в 31-ва фрон­това зенитно-ракетна бригада в Стара Загора и в 61-ва Механизирана стрям­ска бригада в Кар­лово. Бил е начело на един от пър­вите бъл­гар­ски кон­тин­генти в Босна. През периода 20042005 г. е начал­ник на група за стратегическо планиране към Коман­д­ването на Многонационал­ните сили в Ирак. Избиран е за пред­седател е на Пос­тоян­ната комисия по регионална политика и мес­тно самоуп­рав­ление към Национал­ното сдружение на общините в Репуб­лика Бъл­гария. В 44-тото НС Хрис­тов членува в комисиите по отб­рана и по регионално раз­витие, в групите за приятел­с­тво с Русия, Ирак и Израел.

На кон­г­реса на ГЕРБ в неделя се очаква да има промени в най-тясното ръковод­с­тво на ГЕРБ — Изпъл­нител­ната комисия. Според неофициална инфор­мация на сайта „Епицен­тър” лидерът Бойко Борисов ще пред­ложи в Изпъл­нител­ната комисия да влезе подалият оставка пар­ламен­тарен шеф Димитър Глав­чев. Също вчера стана ясно, че въп­реки заканата му да напусне пар­ламента, Глав­чев остава депутат и бе изб­ран в със­тава на комисиите по бюджет и финанси и по вън­шна политика.