БСП иска главният прокурор да разпита Борисов

БСП иска главният прокурор да разпита Борисов

Преди седмица мнозинството отказа да изслуша премиера по темата, разразилият се след това скандал доведе до „обезГлавчаване” на парламента

БСП моли глав­ния прокурор да раз­пита премиера Бойко Борисов за изказ­ването му за депутатите, занимаващи се с нар­кот­рафик и купуване на гласове. Това каза сек­ретарят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Филип Попов на брифинг в Народ­ното съб­рание, предаде „Фокус“.

Днес ние ще пред­с­тавим пред вас нашия сиг­нал до глав­ния прокурор на Репуб­лика Бъл­гария, който е в след­ния текст: „Уважаеми г-н Цацаров, обръщаме се към вас по повод думите на министър-председателя на Бъл­гария Бойко Борисов: „В пар­ламента продъл­жават да стоят хора, които са замесени с нар­кот­рафик и хора, които са купували гласове и то от зат­вор­ници“. За ПГ на „БСП за Бъл­гария“ е недопус­тимо в Народ­ното съб­рание да има депутати, замесени с нар­кот­рафик и купуване на гласове“, прочете Филип Попов пис­мото до глав­ния прокурор.

От групата молят Цацаров да извърши необ­ходимите дейс­т­вия съг­ласно приложимия закон, включително и да раз­пита министър-председателя Бойко Борисов – кога, откъде, от кого, как и при какви обс­тоятел­с­тва е получил инфор­мацията, както и кои са въп­рос­ните лица, занимаващи се с нар­кот­рафик и купуване на гласове и дали е предос­тавил същата инфор­мация на ком­петен­т­ните дър­жавни органи за пред­п­риемане на необ­ходимите дейс­т­вия.

Сиг­налът до Цацаров е от днес и е под­писан от депутатите Кор­нелия Нинова, Драгомир Стой­нев, Крум Зар­ков, Филип Попов, Жельо Бой­чев, Георги Свилен­ски и Елена Йон­чева.

В пис­мото се казва още: „Като се имат пред­вид горепосочените факти и инфор­мация, моля да извър­шите всички необ­ходими дейс­т­вия, съг­ласно приложимия закон, включително и да раз­питате министър-председателя на Репуб­лика Бъл­гария г-н Бойко Борисов — кога, откъде и от кого, как и при какви обс­тоятел­с­тва е получил инфор­мацията, както и кои са въп­рос­ните лица, занимаващи се с нар­кот­рафик и купуване на гласове и дали предос­тавил същата инфор­мация на ком­петен­т­ните дър­жавни органи за пред­п­риемане на необ­ходимите дейс­т­вия“.