Личните и социалните асистенти минават на издръжка на държавата

Майка на две теж­коболни дъщери от Рудозем е личен асис­тент на децата си, но от 4 месеца не е получавала зап­лата и не може да им осигури лекар­с­тва. Семейс­т­вото живее в общин­ска барака на ръба на оцеляването, комен­тира БНР. Май­ката Лидия Кафе­джиева обясни по национал­ното радио, че вратата нав­сякъде се зат­варя за нея. Те, моите деца, нямат ли права? Тя е питала в София, в София каз­ват: “Работодател ви е кметът, кметът да си ви зап­лати“. Някъде ниш­ката се къса и тя не знае къде. 135 лева взима мал­кото, 135 взима голямото, но това е тях­ното, това понеже с чужда помощ са и им дават още по някакви 7080 лева. И 300 лева взимам като личен асис­тент, обясни Кафе­джиева. Кметът на Рудозем Румен Пех­ливанов обясни забавянето на зап­латите — това е проект, така е струк­турирана прог­рамата, тъй като свър­шва към декем­ври и вероятно ще има нова прог­рама. И се оказва, че има много голямо забавяне във въз­с­тановяване на сред­с­т­вата и ние се принудихме да вземем кредит от фонд ФЛАГ, за да можем да усвояваме сред­с­т­вата и ще им изп­латим зап­латите. Мисля, че са около 80 души. Най-накрая трябва да спрат чинов­ниците в минис­тер­с­т­вата да умуват правилата. Правилата трябва да излизат отдолу нагоре, ние всеки ден виж­даме какви са проб­лемите. Тук би след­вало прог­рамата да се напиша така, че ние всеки месец да получаваме аван­сово сред­с­т­вата за зап­латите на тези хора. От Социал­ното минис­тер­с­тво комен­тираха за “Хоризонт“, че общините са бенефициенти по прог­рамата за лични асис­тенти и отговор­ността да осигуряват зап­латите е тяхна, като впос­лед­с­т­вие този раз­ход се въз­с­тановява по линия на оператив­ната прог­рама “Раз­витие на човеш­ките ресурси“. От след­ващата година обаче всички, които сега са наети като лични или социални асис­тенти, поетапно ще преминат на изд­ръжка на дър­жавата, защото европейс­кият проект прик­лючва. Сред­с­т­вата за тех­ните зап­лати вече са пред­видени в бюджета на минис­тер­с­т­вото и сът­ресения няма да има, каза минис­тър Бисер Пет­ков.