Скандал с урок по Корана в български учебник за VI клас

Скандал с урок по Корана в български учебник за VI клас

Урок за въз­ник­ването и раз­п­рос­т­ранението на исляма в учеб­ник за VI клас предиз­вика силна общес­т­вена реак­ция. Причината са изпол­з­вани цитати от Корана, сред тях и такъв, че жената стои по-долу от мъжа, който може да я бие. Не можем да цен­зурираме Корана, по-ранният урок е за хрис­тиян­с­т­вото, в който става дума за под­чиненото положение на жените, комен­тира в студиото на „Тази сут­рин” по Би Ти Ви доц. Алек­сан­дър Николов, един от съав­торите на учеб­ника. Според историка проф. Христо Матанов обаче тек­с­тът за джихада и нас­тъп­ването на исляма е неясен за децата. И двамата екс­перти са на мнение, че все пак учеб­никът не е четиво за самос­тоятелна под­готовка, а тек­с­товете би тряб­вало да се обяс­няват от учителите.

Урокът за джихада и Корана обаче предиз­вика гнева на мюф­тийс­т­вото. Мюсюл­ман­четата не искат да влизат в часовете по история, когато се раз­г­леж­дат тези уроци. После приятелите им започ­ват да странят от тях, започ­ват без­в­кусни шеги – че са джихадисти, терористи, комен­тира зам. глав­ният мюф­тия Бирали Мюмюн. Ние сме алар­мирали Минис­тер­с­т­вото на образованието, тези тек­с­тове не могат да дадат реална пред­с­тава за религията, изкарани са извън кон­тек­ста, смята той. Според Мюмюн, когато се под­гот­вят тези уроци, трябва да има кон­сул­тация с мюф­тийс­т­вото.

Не трябва материалът да се отделя от историчес­кия кон­текст, хората живеят в друга епоха… Хрис­тиян­четата може по същия начин да се чув­с­т­ват неловко по време на урока за инк­визицията нап­ример, добави проф. Матанов. Целта ни е била да се срав­нят новозавет­ният текст, който е подобен по съдър­жание и тек­с­товете в Корана. Да се види, че според тях жената е стояла по-ниско от мъжа, иначе как ще си обяс­ним движението на феминис­т­ките, оправда съдър­жанието на учеб­ника доц. Николов.