Пенсионери обградиха парламента, искат достоен живот

Пенсионери обградиха парламента, искат достоен живот

Необходимо е преизчисляване на всички пенсии, а не само на минималните, категорични са възрастните хора

Пен­сионери от цялата страна протес­тираха вчера пред пар­ламента, нас­тояваха за увеличение на всички пен­сии с около 22 % и това да се заложи в бюджета за 2018 г. Хората, съб­рали се пред Народ­ното съб­рание, нас­тояха пен­сиите да се преиз­чис­ляват всяка година според осигурител­ния доход от пред­ход­ната, както и да се промени коефициен­тът, по който се случва това. Ние сме на ваша страна, зас­лужавате дос­тоен живот. Продъл­жаваме да се борим за преиз­чис­ляване на всички пен­сии, комен­тира лидерът на БСП Кор­нелия Нинова, под­к­репена от народни пред­с­тавители от левицата, на протеста на пен­сионери от цялата страна пред Народ­ното съб­рание. Чрез вас тук се чува гласът на милиони пен­сионери, които днес живеят в крайна бед­ност, в недоимък и в невъз­мож­ност да пос­рещ­нат най-насъщните си нужди. На ваша страна сме. Вие сте дос­тойни хора и зас­лужавате дос­тойни старини, заяви Нинова. Ще го нап­равим отново — ще се борим док­рай и за това, което сте ни поръч­вали винаги — Закон за въз­рас­т­ните хора, който да ви гаран­тира дос­тойна, социална, активна позиция и живот и на вашите години, под­черта Нинова. Нека заедно, ние и вие, да се борим за вашите права, призова множес­т­вото тя. Част от пен­сионерите комен­тираха, че при увеличението на пен­сиите през юли тази година са получили между 6 и 7 лв., което е обидно и по никакъв начин не им помага да живеят по-добре. Други протес­тиращи съоб­щиха, че не са получили никакво увеличение. Всички са обединени от идеята, че трябва да има по-високи пен­сии и средна пен­сия от 250 лв. е крайно недос­татъчна за нор­мален живот. Други техни искания са за по-добро здравеопаз­ване и по-високи добавки. Пен­сионерите се заканиха за нов протест, този път в цялата страна след­ващия чет­вър­тък, комен­тира аген­ция КРОСС.