Нинова: Следващата седмица официално започваме разговорите с другите партии за вота на недоверие

Нинова: Следващата седмица официално започваме разговорите с другите партии за вота на недоверие

Корупцията, санирането и инфраструктурата са заложени в мотивите за гласуването срещу кабинета, заяви Жельо Бойчев

Пар­ламен­тар­ната група решихме да излъчим екип, да помолим колегите от ДПС и „Воля“ да нап­равят същото и другата сед­мица официално да започ­нем раз­говорите по темата за вота на недоверие и кога да го внесем, съобщи в Народ­ното съб­рание лидерът на БСП Кор­нелия Нинова за вота на недоверие към кабинета „Борисов 3“. Нашето пред­ложение ще бъде — коруп­ция. Това не ни ограничава в кои сфери да говорим за коруп­ция. Може да бъде в здравеопаз­ване, образование, регионално раз­витие, нав­сякъде имаме поводи за това, уточни тя. Ще отп­равим това пред­ложение, чакаме те да излъчат екипите си. Ние сме готови с нашия, другата сед­мица сядаме на раз­говори, обясни още Нинова. Раз­говорите ще бъдат в Народ­ното съб­рание, няма да има нищо скрито-покрито, допълни лидерът на левицата.

Вотът не е само математика, вотът е политика. Раз­говорът е за проб­лемите, за решенията, които ще се вземат. Излизаме извън математичес­ките сметки, ясно ни е кой колко гласове има, комен­тира Нинова факта, че в най-добрия случай гласовете на опозицията са 118 от 240. Темата вече е изк­лючително болез­нена с тези 10 млрд. лв., които сме обявявали, че се крадат в дър­жавата, заяви тя. На КСНС при президента пред­седателят на една от служ­бите ни запозна със статис­тика за 15 млрд. лв., които се крадат в Бъл­гария годишно, припомни Нинова. Това е огром­ната тема. Заради коруп­цията не могат да се раз­виват нито образование, нито здравеопаз­ване, нито пен­сионна сис­тема. Пред­седател­с­т­вото не може да е оправ­дание за коруп­цията, която се вихри в дър­жавата. То ще мине, ще замине, допълни лидерът на БСП, като даде отговор на въп­роса няма ли да е удар по ими­джа на Бъл­гария по време на пред­седател­с­т­вото да се говори за вот на недоверие. Имаме своите пред­ложения за пред­седател­с­т­вото, които ще се чуят в залата. Не може 6 месеца да мъл­чим за това, на което сме свидетели всеки ден, за случая с минис­търа на здравеопаз­ването и много други примери. Едното не може да е оправ­дание за другото, категорична беше Кор­нелия Нинова. Ще бъде успех, ако това стане не само в зала, а има общес­т­вен раз­говор извън пар­ламента. Не бива да зат­варяме темата само в Народ­ното съб­рание. Искаме бор­бата с коруп­цията да започне вед­нъж завинаги, и то както трябва, а не с политическа имитация, за да се прик­рива коруп­ция, обясни лидерът на БСП и допълни, че целта на вота на недоверие е истината. Темата за коруп­цията, прог­рамата за саниране и инф­рас­т­рук­турни обекти ще бъдат заложени в мотивите за вота, заяви за радио „Фокус“ зам.-председателят на ПГ на БСП Жельо Бой­чев за началото на раз­говорите с ДПС за сваляне под­к­репата към правител­с­т­вото. По думите му раз­говори ще има и с „Воля“, както и с други политически фор­мации, като след това ще се кон­к­ретизират доводите, за които има много поводи. Бой­чев отбеляза, че промяната в Бъл­гария става все по-наложителна и трябва да е радикална. В здравеопаз­ването се пред­лага да има 400 милиона повече в бюджета на НЗОК, но ситуацията показва, че всяка година даваме по някол­кос­тотин милиона повече в бюджета на Касата и резул­татът е абсолютно един и същ. Това, което БСП пред­лага с алтер­нативата си за бюджета, е да сменим модела и начина на финан­сиране, защото иначе може да продъл­жим да наливаме повече сред­с­тва, управ­ляващите да продъл­жат да отчитат, че това е голямо пос­тижение, а резул­татът да е никакъв, комен­тира Бой­чев. По думите му мотивите за вот на недоверие по отношение на коруп­цията имат един проб­лем — че има прекалено много основания за тях и трябва да се види кои ще са основите, върху които да се стъпи. Ограничени сме и във времето, но със сигур­ност темата с НДК ще присъс­тва като нарицателен пример за опита да се скрием зад пред­седател­с­т­вото, изхар­ч­вайки по един нецелесъоб­разен начин бюджетни сред­с­тва. По същия начин очак­ваме да залегне и темата със санирането, където се изхар­чиха няколко милиарда пуб­личен ресурс и до момента никой не може да отговори какъв ефект има това нещо, комен­тира Бой­чев. Той добави, че пред­с­тоящото бъл­гар­ско пред­седател­с­тво на Съвета на ЕС не трябва да бъде параван за лошите управ­лен­ски решения вътре в страната.