Протестиращите: Вече 10 години срещу нас се провежда геноцид

Гневни учени от БАН и Селскостопанска академия се обявиха срещу мизерията в науката

В Деня на народ­ните будители учени от БАН и от Сел­с­кос­топан­с­ката академия протес­тираха срещу мизер­ното и унизително зап­лащане на труда им, предаде БГНЕС. Мотото е „Да продъл­жим делото на Народ­ните будители – Да съх­раним науката в Бъл­гария”. Учените твър­дят, че вече 10 години срещу тях се проявява геноцид. Шес­т­вието тръгна от сградата на БАН към памет­ника на Васил Лев­ски и Св. Св. Кирил и Методий, където протес­тиращите под­несоха цветя, след това връчиха дек­ларации в Минис­тер­с­т­вото на финан­сите, Минис­тер­ски съвет и Народно съб­рание. Млади док­торанти се раз­г­невиха, че получават 450 лв. стипен­дии вече 9 години. Това са сред­с­тва, с които се пред­полага, че ще пок­рият раз­ходите за научна дей­ност на световно ниво. Протес­тиращите нас­тояха док­торан­т­с­ката стипен­дия да бъде вър­зана с минимал­ната работна зап­лата. Протес­тът се обявява срещу мизер­ното и унизително зап­лащане на високок­валифицирания труд, лип­сата на управ­лен­ско отношение и адек­ватни решения за гаран­тиране на дос­тоен труд и социална защита.