БСП: Надеждата на българина е в духа на народните будители

БСП: Надеждата на българина е в духа на народните будители

Социалистите очертаха драматичната криза в духовността и образованието, която е резултат от близо три десетилетия преход

Вчераш­ната дек­ларация на ПГ на БСП, прочетена от проф. Иво Хрис­тов в пленарна зала бе пос­ветена на Деня на народ­ните будители и на кризата в бъл­гар­с­ката духов­ност. В тек­ста се казва: „Първи ноем­ври е ден на народ­ните будители. Този път го отп­раз­нувах в Плов­див, градът на хризан­темите. Минавам през градината „Цар Симеон“, тол­кова красива в своите есенни багри и спирам пред глав­ния й вход. Отсам и оттатък, по двата тротоара на улицата, стои изп­равено граж­дан­с­т­вото между тия два бряга. Между тия два бряга от хора тече потокът на бъдещето. Преминават една след друга строй­ните редици на манифес­тираща младеж, с лица, озарени от въодушев­ление и слънце. Знамена и песни, хубави мом­чета и дваж по-хубави момичета носят пор­т­рети на народ­ните будители, вити с венци и хризан­теми. Когато някой от редиците забавят ход, редиците подире им мар­шируват с едно огромно въодушев­ление. Небето над нас е тол­кова синьо и аз се чув­с­т­вам все по-бодро и все по-леко“. 

Това не са мои думи. Това го е написал големият бъл­гар­ски литературен критик и писател Кон­с­тан­тин Гълъбов, а годината е 1934. Това са 15 години след края на Пър­вата световна война, която се оказва опус­тошителна за Бъл­гария. 15 години  след Вер­сайс­кия договор, съг­ласно който Бъл­гария бива лишена от изконни свои територии. Има близо 1 млн. бежанци от Тракия, Македония и Доб­ру­джа. От дейс­т­ващата 850 хил. армия, най-големият организационен ресурс във всички воюващи дър­жави като процент от населението, всеки трети е или ранен, или залож­ник и плен­ник.  Ньойс­кият договор пос­тавя кръст на идеите на Бъл­гария да бъде водеща сила на Бал­каните, „прусаците на Бал­каните“, както са ни каз­вали. Само 15 години след това, в един от най-известните литературни алманаси, Кон­с­тан­тин Гълъбов пуб­ликува този текст.

Каква е била надеж­дата на бъл­гарите тогава. Надеж­дата на бъл­гарите не е била икономическа, не е била политическа. Надеж­дата им е била именно  в будителите. Както и преди 100 години, бъл­гарите са раз­читали преди всичко на това, че са народ с идея, с дух и с проект за соб­с­т­вения си съв­мес­тен живот в след­ващите години.

Да нап­равим скок във времето и да се приземим в 2017г. В 2017г., в резул­тат на 30-годишния преход, Бъл­гария е напус­ната от повече от 2,5 млн. от соб­с­т­вените си граж­дани, а от тях близо 32% са хора с висше образование. По изчис­ленията на един от най-добрите бъл­гар­ски математици, тези хора всяка година произ­веж­дат доход в страните, в които се намират, близо 100 млрд. долара. Това означава, че страната се е лишила, грубо казано, от още един национален бюджет.

Съг­ласно изс­лед­ванията на теста ПИЗА на Организацията за икономическо сът­руд­ничес­тво към ООН, проведен сред деца между 9-ти и 10-ти клас, които вече ще завър­шат и ще поемат било към студен­т­с­ката скамейка, било в живота,  30% от тези деца са фун­к­ционално нег­рамотни в трите нап­рав­ления – математика, природни науки и бъл­гар­ски език и литература. 41,5% са фун­к­ционално нег­рамотни в областта на литературата — четат текст, но не раз­бират. 42% са фун­к­ционално нег­рамотни по математика – четат със заек­ване условието на задачата, но не раз­бират за какво става дума. 38% са фун­к­ционално нег­рамотни по природни науки. Вероятно мис­лят, че агрегат­ното със­тояние на водата има 4 форми. Само 13, 6 % от децата от по-долните социални групи показ­ват добри резул­тати по математика, природни науки или литература, което означава запуш­ване на лифта за социално прид­виж­ване от по-долните към по-горните нива на сис­темата и тежко социално раз­с­лояване. За ваша инфор­мация във Виет­нам този процент е 70%.  

45% от пър­вок­лас­ниците в Бъл­гария през 2016 г.  нямат за роден език бъл­гар­с­кия. Между 130 хил. и 200 хил., няма точна статис­тика, напус­кат училище, т. нар. „ранно отпадане“. 38% от бъл­гарите не завър­ш­ват въобще образование.  Същев­ременно в страната към днешна дата има 5253 висши училища. Тези висши училища обявиха прием тази година за около 70 хил. студенти, при положение, че завър­ш­ващите абитуриенти са около 5860 хил. човека. Очер­тава се дефицит от близо 10 хил. души, което означава, че всеки един, уважаващ себе си рек­тор на висше училище, следва да издаде една много важна заповед: вечер универ­ситетът да се зак­лючва, защото ще влезе някое куче и ще завърши. Същев­ременно огромна част от тези завър­ш­ващи абитуриенти, които влизат в съот­вет­ните висши училища получават „дип­ломи с фак­тура“ т.е. фун­к­ционал­ната нег­рамот­ност, се прев­ръща в струк­турна нег­рамот­ност. Тези хора, тези нег­рамотни генерации ще влязат в активен социален оборот и както каз­ваше големият руски режисьор Сер­гей Михал­ков: „Днес деца, утре народ“. Утрето дойде днес. Бъл­гария е една от страните с най-високи показатели по образованост, по коефициент на интелиген­т­ност, по раз­п­рос­т­ранение на науката и образованието като особена цен­ност на нашия народ, в момента се нарежда след 5060 място във всички меж­дународни класации. В 2017г., не в 1917г. 

През това време получаваме „бравурни“ док­лади, колко много сме нап­ред­нали. Да, ние сме нап­ред­нали, но се сещам, че май основ­ното движещо противоречие на бъл­гар­с­кия преход е, че кол­кото по-натам отиваш, тол­кова по насам идваш, убийс­т­вена диалек­тика. Вчера получих инфор­мация, че дори парите, които получаваме от ЕС по раз­лич­ните прог­рами, включително ОП  „Наука и образование за интелиген­тен рас­теж“ поради коруп­ция, некадър­ност и отк­ровена злоупот­реба, са спрени от ЕС и това го заяви лично минис­търът на образованието. Поради която причина ние сме изп­равени пред след­ната тен­ден­ция, за която много малко се говори -  тен­ден­цията бъл­гар­с­кият народ от „прусаците на Бал­каните“, да стане „прос­таците на Бал­каните“ с всички произ­тичащи от това пос­ледици. 

Вчера беше Хелоуин. Гледах едни дечица, които се движеха по улицата, щас­т­ливи, облечени в мас­карад­ните си униформи. Не знам дали знаете, че Хелоуин е праз­ник на мър­т­вите. Да не се превърне Денят на народ­ните будители в праз­ник на прек­ратяването на бъл­гар­с­кото образование. 

Кой е най-големият проб­лем? Проб­лемът не е икономически, социален или политически. Проб­лемът е преди всичко кул­турен и опира до това, че ние като нация сме изп­равени пред без­д­ната на незав­ръщането. Образованите нации се учат от проб­лемите. Необ­разованите нации влизат в гробището на историята.