Депутатите отказаха да осигурят охрана в болниците!

Депутатите отказаха да осигурят охрана в болниците!

Мнозин­с­т­вото в пар­ламента отх­върли със 72 гласа „за“, 44 „против“ и 56 въз­дър­жали се пред­ложението на „БСП за Бъл­гария“ да се осигури охрана на пациен­тите и медиците във всяко лечебно заведение в страната. Законоп­роек­тът за допъл­нение на Закона за лечеб­ните заведения пред­виж­даше да бъдат въведени нор­мативно определени правила за охрана на пациенти и пер­сонал в лечеб­ните заведения. Измененията бяха в отговор на зачес­тилите прояви на нападение и насилие спрямо медицин­ски специалисти в страната. В становище по законоп­роекта от МВР отбеляз­ват, че и сега лечеб­ните заведения пол­з­ват охрана, като в повечето случаи тя е неп­рофесионална. В случай, че вносителите са имали пред­вид охраната да се осъщес­т­вява от МВР, от силовото ведом­с­тво посоч­ват, че не раз­полагат нито с финан­сов, нито с човешки ресурс, за да поемат подобно задъл­жение, комен­тира Новини.бг. Пред­седателят на пар­ламен­тар­ната комисия по здравеопаз­ване Даниела Дарит­кова от ГЕРБ адмирира доб­рите намерения на левицата, но отбеляза, че законоп­роек­тът не може да реши проб­лемите с агресията. Дарит­кова отбеляза, че лечебна струк­тура са и кабинетите на общо прак­тикуващите лекари. Пред­с­тавяте ли си във всеки кабинет да бъде осигурена охрана, попита тя. Дарит­кова отбеляза, че спеш­ната помощ, където има по-голям процент агресия, е извън обх­вата на пред­ложения от БСП законоп­роект. Илиян Тим­чев от „БСП за Бъл­гария“, дъл­гогодишен лекар в спеш­ната помощ, й отговори, че филиалите за спешна помощ са на територията на бол­ниците. По думите му мени­джърите на лечеб­ните заведения могат да осигурят охрана, както на бол­ницата, така и на спеш­ния цен­тър. Той посочи, че само някои лечебни заведения имат охрана и призова за под­к­репа на законоп­роекта, който да вмени такова задъл­жение за всички. Тим­чев отбеляза, че кабинетите на джи пи-тата са в обособени медицин­ски цен­т­рове, където може да бъде пос­тавена охрана. Колегата му Георги Йор­данов обясни, че не става въп­рос за това в мал­ките лечебни заведения да има физическа охрана, но може да има видео наб­людение. Според Драгомир Стой­нев от левицата охраната на лечеб­ните заведения трябва да бъде отговор­ност на дър­жавата, а не на час­тни охранителни фирми.