Кирил Добрев: БСП е различна, нова и променена

Кирил Добрев: БСП е различна, нова и променена

С ГЕРБ се разминаваме категорично по политики, действия и философия, поведението в стил „Антон Тодоров” стана модел за управляващите, заяви социалистът

Фал­шива новина ли е раз­с­лед­ването за 1 млн. и 200 хил. лв., които е дал минис­търът на здравеопаз­ването на дъщеря си и ней­ния приятел? Той раз­п­ределя общес­т­вен ресурс. Фал­шива новина ли е всичко, което прави ОЛАФ по раз­с­лед­ване за магис­т­рали или това, което се случва с общес­т­вените поръчки?“ Това попита зам.-председателят на БСП Кирил Доб­рев в сут­реш­ния блок на телевизията. Той заяви, че ако парите, взети като кредит отиват като инвес­тиции в икономиката, би бил съг­ласен. „Но това са сред­с­тва, които се хар­чат и раз­дават, без да се правят реформи. И това е корен­ната раз­лика между нас“, обясни Доб­рев. Според него на бъл­гар­с­кия граж­данин му е пус­нало от коруп­цион­ните схеми, които ГЕРБ вър­тят. „Това са феодални владения, които се кон­т­ролират от гер­ба­джии, облечени във власт“, каза още той. 

Цветанов казва, че не сме алтер­натива, Горанов – че сме лоша алтер­натива. Каква алтер­натива сме преценява бъл­гар­с­кият народ. И Цецка Цачева беше безал­тер­нативна, но сега Румен Радев е президент“, комен­тира той. Според него няма как ГЕРБ да харесат БСП. „Затова сме управ­ляващи и опозиция – да бъдем опоненти“, уточни той. Доб­рев е на мнение, че прес­кон­ферен­цията на ГЕРБ е била в стила на Антон Тодоров, който вече работи в цен­т­ралата на ГЕРБ. „Нито г-н Цветанов, нито г-н Борисов ще могат да кон­т­ролират опозицията, както са го правили през годините. Имало е опити и днес тя не може да бъде кон­т­ролирана. Нека ГЕРБ не се занимават с пар­тийно строител­с­тво в БСП“, категоричен е зам.-председателят на БСП. Той благодари за психоанализата на Томис­лав Дон­чев, но посочи, че към него по повод НДК му се правят прокурор­ски анализи и го посъветва да не се занимава с БСП и да не прави пор­т­рети. „Имат си дос­татъчно работа по струк­турите и изк­лючително тежка коалиция с пат­риотите – да се занимават с тях“, допълни той. 

Кирил Доб­рев под­черта, че никога не е имало решение на пар­тията за общо управ­ление с ГЕРБ. Той обясни, че двете пар­тии се раз­минават категорично по политики, раз­биране, философия. „Докато е това ръковод­с­тво, БСП няма шанс да учас­тва в управ­лението на страната, ако е втора политическа сила“, категоричен е той. Зам.-председателят на БСП обясни, че е проведено работно заседание на Кон­г­реса с изк­лючително силен дневен ред и реч на Кор­нелия Нинова – дирек­тна, пряка и отк­ровена. „Една част от лицата в БСП са леко изолирани. Нинова общува все повече с обик­новените пар­тийни членове, основ­ните пар­тийни организации. Онзи пар­тиен елит, който винаги е мис­лел, че може да кон­т­ролира пред­седателя, се чув­с­тва изолиран“, заяви Доб­рев. Според него БСП е раз­лична, нова и променена. Той обясни, че повечето от хората, наричал преди „фараони“, днес работят за БСП и са съг­ласни с ролята си да не бъдат на пър­вия ред. „Но има и такива, които продъл­жават да искат да бъдат фрон­т­мен“, посочи той. По неговите думи Кор­нелия Нинова е станала пред­седател, защото е водела битка с ГЕРБ, а не вътрешно-партийни битки. „Тя стана любимец на пар­тията, защото даваше алтер­натива на ГЕРБ. С вът­реш­нопар­тийни битки и апаратни игри, пред­седател не се сменя и пред­седател не се става“, категоричен е зам.-председателят на БСП. Той под­черта, че пред­седателят е в изк­лючител­ното си право да си избира екипа и всеки един от него може да бъде сменен. „Няма как пред­седателят да бъде “дър­жан“, защото се избира от всеки един редови социалист, според промяна в Устава“, уточни Доб­рев.