Трима маскирани нападнаха семейство в дома им посред нощ

Служители на РУ — Пор­дим пред­п­риели миг­новени дейс­т­вия по сиг­нал за грабеж в село Бръш­ляница, пос­тъпил на 20 октом­ври. В 2,52 часа 31-годишна жена от селото поз­вънила в район­ното управ­ление, като уплашена обяс­нила, че мъже с шапки на главите и маски на лицата са раз­били вход­ната врата и стъкла на прозорци на къщата. След като нах­лули вътре, те влезли във физическа схватка със съп­руга й и отп­равяли зап­лахи с искане за пари. Двамата съп­рузи не са пос­т­радали. Под­п­лашени от обаж­дането в полицията, нападателите нап­равили опит да избягат, но били задър­жани в друг имот в селото от отзовалите се незабавно на сиг­нала полицейски екипи. Установена била самолич­ността им – мес­тни жители на въз­раст 32, 31 и 29 години. Работата на раз­с­лед­ващите по случая продъл­жава в рам­ките на образуваното досъдебно произ­вод­с­тво. За прес­тъп­ление по чл. 199, ал. 1, т. 4 от НК е уведомена Окръжна прокуратура — Плевен. Тримата арес­тувани са прив­лечени като обвиняеми. С пос­танов­ление на наб­людаващия прокурор са приведени в ареста на ОСС — Плевен с мярка „задър­жане под стража“ за 72 часа. Внесено е искане до Окръжен съд – Плевен за налагане и на тримата на пос­тоянна мярка за неот­к­лонение.