Чудотворна икона от Рилския манастир с мощи на 32-ма християнски светци ще посети Ловчанската епархия за благословение на жителите

Чудотворна икона от Рилския манастир с мощи на 32-ма християнски светци ще посети Ловчанската епархия за благословение на жителите

Чудот­вор­ната икона от Рил­с­кия манас­тир на „Света Богородица Одигит­рия“, извес­тна и като „Света Богородица Осеновица“ (Осеняваща), около чийто образ са раз­положени мощи на 32-ма хрис­тиян­ски светци, ще посети Лов­чан­ска епар­хия за благос­ловение на жителите ѝ. Иконата ще бъде тър­жес­т­вено изнесена от Събор­ния храм „Рож­дес­тво Богородично” на Рил­с­ката св. Обител, където се съх­ранява, и ще посети Пир­доп, Етрополе, Ботев­г­рад, Троян и Ловеч, съоб­щават от Светия синод. Във всички градове на епар­хията при посещението на Чудот­вор­ната икона мес­т­ното свещен­с­тво ще отс­лужи Вечерня, Утреня и св. Литур­гия, като литур­гиите ще оглави лично Негово Високоп­реос­вещен­с­тво Лов­чан­с­кият мит­рополит Гав­риил. Чудот­вор­ната икона се съх­ранява в глав­ния храм „Рож­дес­тво Богородично“ на Рил­с­кия манас­тир. Около цен­т­рал­ния образ на Божията майка са раз­положени свети мощи на 32-ма хрис­тиян­ски светци, чиито имена са изписани върху метални плас­тини. Подобни икони на Света Богородица с релик­варий за свети мощи са извес­тни само още три. Колко стара е самата икона не може да се каже със сигур­ност. Светият образ на Божията Майка от Рил­с­кия манас­тир се почита като изцелителка при тежки заболявания и при масови епидемии. Има свидетел­с­тва за това на колко много хора, които се обръщат с вяра към нея, тя е помог­нала. През целия 19 век чудот­вор­ната икона е спасявала от епидемии десетки селища в Бъл­гария. Тогава управата на съот­вет­ното населено място пишела молба до игумена на Рил­с­кия манас­тир да им бъде изп­ратена иконата „Света Богородица Осеновица“, за да се сложи край на епидемията. По този начин иконата пропътувала хиляди километри не само в региона, но и из цялата страна.