БСП вярва на депутата Стоилов, че не участва в бизнеса със заложни къщи

Депутатът Георги Стоилов бе изс­лушан от Изпъл­нител­ното бюро на пар­тията и на този етап няма основание да се съм­няваме в неговите думи, комен­тира в пар­ламента зам.-председателят на ПГ на БСП Драгомир Стой­нев. В случая с Георги Стоилов не става въп­рос за шуроба­джанащина, не става въп­рос за дър­жавни пос­тове, не става въп­рос за раз­п­ределяне на дър­жавни пари, обясни Стой­нев в пар­ламента. Припом­няме, казусът с евен­туал­ното му отс­т­раняване от пар­ламента бе предиз­викан заради арес­туването на неговия брат — биз­нес­менът Илия Стоилов по време на акция на ГДБОП в Русе като ръководител на организирана прес­тъпна група за изнуд­ване и рекет. Илия Стоилов е соб­с­т­веник на заложни къщи. Пред медиите депутатът Стоилов комен­тира, че не се срамува от нито едно свое дейс­т­вие. Надявам се това да не е политическа поръчка. Утре ще има заседание на пар­ламен­тар­ната група, в което аз ще се съоб­разя с всяко дейс­т­вие на моите колеги, комен­тира още Стоилов. Относно изс­луш­ването в Изпъл­нител­ното бюро на пар­тията Драгомир Стой­нев комен­тира, че колегата му Стоилов е дек­ларирал, че няма никакво отношение към дейс­т­вията на своя брат. Той бе категоричен, че на този етап нямат причина да се съм­няват в неговите думи.