Врачани защитават болницата си, въпреки оздравителния план

Врачани защитават болницата си, въпреки оздравителния план

Врачани и медици от врачан­с­ката бол­ница отново излязоха на протест, въп­реки вчераш­ното посещение на зам.-министър Лидия Ней­чева при тях, съобщи БТА. Макар да бе пред­с­тавен озд­равителен план за лечеб­ницата от заместник-министъра на здравеопаз­ването Лидия Ней­чева и поетите от нея гаран­ции, че мер­ките ще бъдат изпъл­нени през след­ващите сед­мици хората искат ясни гаран­ции. Протес­тиращите заявиха, че нямат доверие за мер­ките за Многоп­рофил­ната бол­ница за активно лечение /МБАЛ/ “Хр. Ботев“ във Враца и искат да видят реален резул­тат от поетите от дър­жавата в лицето на здрав­ното минис­тер­с­тво ангажименти за спасението на облас­т­ната бол­ница от фалит. Според д-р Емил Младенов, пред­седател на бол­нич­ната организация на КТ “Под­к­репа“, е нужно да се посочат кон­к­ретни срокове за изпъл­нението на отдел­ните мерки в озд­равител­ния план, за да спадне напрежението.Медиците и под­к­репящите ги граж­дани блокираха за един час движението по бул. “Втори юни“, като се пропус­каха само линей­ките на Цен­търа за спешна медицин­ска помощ. Протес­тът бе мирен и охраняван от полиция. Автомобилите бяха пренасоч­вани от полицейс­ките екипи по съседни улици.