Ръст в цената на млякото с 40%

Ръст в цената на млякото с 40%

Спрямо миналата година цената на млякото се е увеличила с 40%. Това каза за Фермер.БГ пред­седателят на Асоциацията на млекоп­реработ­вателите в Бъл­гария (АМБ) Димитър Зоров. „Увеличението се дължи на това, че миналата година цената на млякото беше много под­ценена в европейски мащаб. Отделно има дефицит на сурово мляко в Европа и също така не може от този неб­лагодарен биз­нес да не изкар­ваш никакви пари“, обясни пред­седателят на АМБ. „В момента продук­тът се изкупува на цени от около 0,750,80 лв./литър. С уточ­нението, че става въп­рос за мляко, което отговаря на хигиен­ните европейски норми“, категоричен е той.

По думите му, ако млякото не отговаря на европейс­ките стан­дарти, цената му би била доста по-различна. Въп­реки положител­ната тен­ден­ция, според него, фер­мерите не вяр­ват, че тази цена ще се задържи в дъл­гос­рочен план и не смеят да се раз­виват. „Раз­говаряхме с фер­мери от Плов­див­ско и те продават млякото си на 0,750,78 лв./литър от място без ДДС. Смятаме, че това е добра цена за фер­мерите. Не съм чул някой да се оплаква пос­лед­ните три месеца“, зак­лючи Зоров.