Управляващите избягаха от КСНС за борба с корупцията

Управляващите избягаха от КСНС за борба с корупцията

Президентът Румен Радев свиква още едно заседание по същата тема на 17 октомври в 13 часа

Заседанието на Кон­сул­татив­ния съвет по национална сигур­ност (КСНС) на тема „Коруп­цията по високите етажи на властта“ беше провалено от пред­седателя на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов, лидера на ДПС Мус­тафа Карадайъ и пред­седателя на “Воля“Веселин Марешки, предаде Дарик радио. Те извинили ран­ното си напус­кане под претекст, че имат меж­дународни ангажименти. 

«Нас­рочих заседание на КСНС на същата тема на 17 октом­ври”, каза президен­тът Румен Радев Причината за новото заседание е провалът на днеш­ния съвет заради лип­сата на кворум и отсъс­т­вието на ключови политици, които по-рано са дали съг­ласие да учас­т­ват в него. Премиерът Бойко Борисов отказа да дойде в началото на заседанието под претекст, че ще провежда среща с протес­тиращите работ­ници от фирма „Емко”. По думите на лидера на БСП Кор­нелия Нинова, която присъс­тва на Съвета, са били пред­с­тавени проек­тозаконите на правител­с­т­вото и на БСП, а след това са напус­нали лидерът на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов, минис­търа на финан­сите Владис­лав Горанов, а вицеп­ремиерът по борба с коруп­цията и съдеб­ната реформа Екатерина Захариева въобще не е присъс­т­вала. Нямаше ги и лидерите на Обединени пат­риоти Красимир Каракачанов, Валери Симеонов и Волен Сидеров, пър­вите двама от които са и вицеп­ремиери. „Пробив в бор­бата с коруп­цията ще има, когато антикоруп­цията стане приоритет за бъл­гар­с­ките политици — едва, тогава, когато темата стане приоритет пред тех­ните вът­решни и меж­дународни ангажименти, посочи президен­тът. Бяха изс­лушани док­лади на ръководителите на ключови инс­титуции за борба с коруп­цията, посочи Радев. Дебатите започ­наха, но не продъл­жиха заради отсъс­т­вието и напус­кането на политици — членове на съвета. „Докато се стигна до липса на кворум и затова прек­ратих заседанието и го нас­рочих наново за 17 октом­ври т.г. от 13 часа. Проб­лемът личи по срива на инвес­тициите, по мяс­тото на Бъл­гария в меж­дународ­ните класации”, поясни Радев. Коруп­цията е зап­лаха за национал­ната сигур­ност, срива доверието в инс­титуциите, пречи на благосъс­тоянието на бъл­гарите, бърка в джоба на всеки граж­данин, добави дър­жав­ният глава.

Кор­нелия Нинова бе категорична, че става дума за пореден акт на лицемерие от страна на ГЕРБ и напомни, че управ­ляващите обещаха да не влизат в кон­ф­рон­тация с дър­жав­ния глава, както и че при предишни подобни заяв­ления пред­с­тавители на ГЕРБ си поз­воляваха да произ­насят тежки обиди към президента от пар­ламен­тар­ната трибуна. Нинова определи поведението на управ­ляващите като „игра на доб­рото и лошото ченге”. Лидер­ката на БСП напомни, че на Бъл­гария е нужна реална и ефек­тивна борба с коруп­цията, а не имитация. Тя очерта двете точки, по които управ­ляващи и опозиция не са пос­тиг­нали съг­ласие – дали новият антикоруп­ционен орган да има реални раз­с­лед­ващи фун­к­ции, както пред­лага БСП или да е струк­тура, която само проверява дек­ларации. Другата тема е кой да наз­начава ръководителя на новата инс­титуция – президен­тът, както пред­лагат социалис­тите, или от мнозин­с­т­вото в НС, както пред­лага ГЕРБ (което дефакто ще означава властта да кон­т­ролира сама себе си – бел. ред.). “Аз оценавям днеш­ното поведение като бой­кот, не може тол­кова хора от управ­ляващите да не присъс­т­ват днес. Когато реши да ни извика отново ние отново ще дой­дем и ще пред­с­тавим отново своя проект“, допълни соц­лидер­ката Кор­нелия Нинова. Тя заяви, че има законодателна прецедура, която ще реши кога двата законоп­роекта да влязат в пленарна зала.