След 7 месеца в ареста, обвиненият за убийството в Борисовата остава там

След 7 месеца в ареста, обвиненият за убийството в Борисовата остава там

Съдът не уважи мол­бата на Йоан Матев за по-лека мярка за неот­к­лонение. Йоан Матев, обвинен за убийс­тво по особено мъчителен начин на Георги Игнатов в “Борисовата градина“ през 2015 г., остава в ареста, след като съдът остави без уважение мол­бата му за промяна на мяр­ката му за неот­к­лонение “задър­жане под стража“ в по-лека.

Според съда има опас­ност Матев да извърши ново прес­тъп­ление или да се укрие, а съб­раните улики доказ­вали, че обвиняемият е автор на деянието.

Съдът посочва като доказател­с­тво телефонна комуникация и интер­нет трафик, установени от мобилна клетка, които по време съв­падат със записите от камерите, където е установено бягащо лице. Свидетел­с­ките показания на съучениците на Матев посоч­ват специфични негови белези, които водят до извод, че зас­нетото лице на камерите е той. Също така съучениците му свидетел­с­т­ват, че след деянието е забелязан в тоалет­ните на училището да се преоб­лича. Свалени са и всич­ките му снимки от профил в социал­ната мрежа. Преподавателите от училището свидетел­с­т­ват, че дълго време след деянието Матев не е посещавал училище.

По показания на брат му Мар­сел Матев той е приз­нал пред него, че е извър­шил убийс­тво, опит­вайки се да ограби жер­т­вата. По същите тези показанията е установен нож, който е даден за ДНК анализ, но не е установена връзка с обвиняемия. Трой­ната съдебно-медицинска екс­пер­тиза установява въз­мож­ност за изпол­з­ване на ножа от Йоан Матев.

Защитата на обвиняемия поиска промяна на мяр­ката в по-лека, тъй като са изминали вече 7 месеца и 17 дни от налагане на мяр­ката за неот­к­лонение и той не е бил нужен на органите на след­с­т­вието. Според защитата в делото не се съдър­жали доказател­с­тва, че Матев е автор на деянието. Доказател­с­т­вата били кос­вени, а съдеб­ните екс­пер­тизи не са установили ДНК следи или кръв от обвиняемия. Защитата поиска да се промени мяр­ката, за да може лицето да продължи образованието си. Матев също поиска по– лека мярка, за да завърши образованието си. Решението на съда под­лежи на обжал­ване пред САС. Припом­няме, Йоан Матев беше обвинен за убийс­т­вото на 15-годишния Георги Игнатов в Борисовата градина през юни 2015 г.