БСП разкри нови порочни схеми на ГЕРБ

Таско Ерменков: Дали роднински връзки не стоят и зад проблеми, свързани с приватизацията на „Булгартрансгаз“

Дали род­нин­ски и пар­тийни връзки не стоят зад проб­леми, които са свър­зани с приватизацията на един­с­т­веното печелившо бъл­гар­ско дър­жавно дружес­тво в енер­гетиката?“. Това попита народ­ният пред­с­тавител Таско Ермен­ков на прес­кон­ферен­ция в цен­т­ралата на пар­тията. Той пред­с­тави схема на енер­гий­ните връзки „Бул­гар­т­ран­с­газ“, ЕАД – „Бул­гар­газ“ ЕАД – Столична община – КЗК. „Пред­седателят на КЗК Юлия Нен­кова, която е бивш зам.-кмет на Столична община, е нас­ледена от Ралица Стоянова — сес­тра на Стоян Стоянов, който е начал­ник „Правен отдел“ в КЗК. В същото време Геор­гица Стоянова – член на КЗК, е съп­руга на Владимир Малинов – начал­ник „Правен отдел“ на „Бул­гар­т­ран­с­газ“ ЕАД. Дали тази връзка не е причина за едно неп­риятно за Бъл­гария събитие – процедура на ЕК срещу Бъл­гария по делото „Бул­гар­т­ран­с­газ“, в която ЕК нас­тоява той да бъде приватизиран“, попита още народ­ният пред­с­тавител. Той посочи и връзка между народ­ния пред­с­тавител от ГЕРБ Снежана Дукова със сина й Илиян Дуков, който е член на Съвета на дирек­торите в „Бул­гар­газ“ ЕАД. „Даваме една сед­мица на ГЕРБ. Чакаме премиерът да събере Изпъл­нител­ната комисия на ГЕРБ, нещо като Светия кон­к­лав, за да реши кад­ровите проб­леми“, каза още той. По неговите думи в БСП са получени вече над 100 сиг­нала от всички облас­тни и общин­ски градове. „Имаме цялата инфор­мация за схеми, за хранилки в общин­ски и дър­жавни пред­п­риятия. Крайно време е да се сложи край на този октопод – шуроба­джанаш­ките схеми, с които крадат пари“, категоричен е Ермен­ков. Той припомни, че всичко е започ­нало от Хас­ково, премина през Габ­рово и запали едно газово дружес­тво – „Бул­гар­т­ран­с­газ“. „За съжаление от всичко това, което се случи, пос­т­рада най-невинният – една бременна жена. Явно няма мъже в ГЕРБ, които да поемат отговор­ност“, каза още той. Според него освен закони, в дър­жавата има и морал. „Не сме против род­нини да работят, а против това род­нини да бъдат наз­начавани, като се заобикалят законовите изис­к­вания. Те трябва да вър­шат и работата, за която са наз­начени, а не да бъдат изпол­з­вани за кон­сумиране на дър­жав­ната баница“, под­черта Таско Ермен­ков.

Петър Витанов: Не можеш да срав­няваш член на Борд на дирек­торите с човек, който кара покой­ници за 300 лв на месец

ГЕРБ посоч­ват Брегово, като порочна схема. Как можеш да срав­ниш длъж­ността на човек, който кара покой­ници, цял месец за 300 лв, с човек, който отива на едно заседание в Борда на дирек­торите и получа 5-цифрена сума?“, попита народ­ният пред­с­тавител от левицата Петър Витанов. Според него трябва да се нап­рави раз­г­раничение. По повод обвиненията за Каварна, той обясни, че там има спечелен  кон­курс.

 

Георги Свилен­ски: Борисов дали владее ГЕРБ? Да поиска вот на доверие

След гласуването, което се случи с Делян Доб­рев в зала, Борисов дали мисли, че си владее групата? Дали мисли, че ще събере 121 гласа да го под­к­репят?“, попита депутатът от „БСП за Бъл­гария“ Георги Свилен­ски. „След всички тези сиг­нали, които прис­тигат от цялата Бъл­гария, министър-председател, който твърди, че иска и може да управ­лява и има доверието на Бъл­гария, би тряб­вало да поиска вот на доверие в пар­ламента, за да види колко народни пред­с­тавители стоят зад него. Аз вече отпис­вам 95. От няколко дни чуваме, че ГЕРБ имат един лидер и той е този, в пар­ламен­тар­ната им група“, каза още Георги Свилен­ски