“Хонконг“ и “Мичиган“ ни атакуват през зимата

“Хонконг“ и “Мичиган“ ни атакуват през зимата

Грипът тази година идва с имената “Мичиган“ и “Хон­конг“. Двата щама ще вър­луват на територията на страната през есенно-зимния сезон, би тревога по телевизия „Бъл­гария он еър” глав­ният дър­жавен здравен инс­пек­тор д-р Ангел Кун­чев.

Сега е най-подходящият момент за тези, които искат да се вак­синират, да го сторят, тъй като щамовете още не са започ­нали да се раз­п­рос­т­раняват масово, е неговият съвет.

Д-р Кун­чев обясни, че за изг­раж­дането на антитела са необ­ходими 3 сед­мици, а често недоверието към вак­сините е свър­зано с нереалис­тич­ните очак­вания на хората. Тях­ната цел е да пред­пазят от щамовете на грипа, но не може да гаран­тират, че няма да се раз­болеем от рес­пираторни заболявания, посочи епидемиологът. “Мичиган“ и “Хон­конг“ ще измес­тят миналогодиш­ния щам “Калифор­ния“, поз­нат още като свин­ски грип. Грипът има потен­циал да се променя и често пъти да ни под­нася изненади. Затова и никой не може да прог­нозира с точ­ност кога ще нас­тъпи пикът на заболяемостта.

В 90 % от случаите обаче грип­ната вълна ни удря в края на януари и началото на фев­руари, прог­нозира още д-р Ангел Кун­чев.