Свидетелството за съдимост отива в историята

Правител­с­т­вото одобри проект на Закон за допъл­нение на Закона за ограничаване на админис­т­ратив­ното регулиране и админис­т­ратив­ния кон­т­рол върху стопан­с­ката дей­ност. С него се пред­лага изменение на 68 закона, в които се съдържа изис­к­ването за пред­с­тавяне на свидетел­с­тво за съдимост пред админис­т­рацията. Целта е да се установи прин­ципът на служебно събиране на инфор­мация относно съдеб­ния статус на физичес­ките лица.

Свидетел­с­т­вото за съдимост е един от най-често срещаните удос­товерителни документи, които се изис­к­ват от граж­даните в рам­ките на админис­т­ративни произ­вод­с­тва, въп­реки че дан­ните са налични в друга админис­т­рация. С пред­лаганите промени ще се пос­тигне значително намаляване на админис­т­ратив­ната тежест както от гледна точка на време, така и от гледна точка на раз­ходи за граж­даните във връзка с получаването на услугата.

Пред­ложението е в изпъл­нение на един от основ­ните приоритети, изведен в Прог­рамата за управ­ление на правител­с­т­вото на Репуб­лика Бъл­гария за периода 20172020 г. — намаляване на админис­т­ратив­ната тежест за биз­неса и за граж­даните.