Хотелиери от Пампорово протестират срещу закриването на пожарната в курорта

Хотелиери от Пампорово протестират срещу закриването на пожарната в курорта

Хотелиери от курорта Пам­порово и Общин­с­ката админис­т­рация в Чепеларе излязоха на протест в защита на намерението да се зак­рие противопожар­ната служба в курорта, съобщи КРООС. Кметът на Чепеларе Славка Чакърова определи намерението като „безумие“, тъй като курор­тът с 20-хилядна лег­лова база. Има вероят­ност да бъдат зак­рити поради промяна в една от наред­бите, с която има изис­к­вания минимум трима души да бъдат на всяко дежур­с­тво. Поради това, че няма дос­татъчно щатове и служители не можело да бъде изпъл­нено това условие. Курор­тът “Пам­порово“ е от национално значение. Освен това през пос­лед­ните години с обединяването на двете ски зони, курор­тът вече има претен­циите да бъде на световно ниво, както авс­т­рийс­ките и италиан­с­ките зимни курорти. Много от хотелите инвес­тират в лег­лова база, инвес­тира се страшно много в ски пис­тите, лиф­тове, съоръжения за изкус­т­вен сняг и тази зима бележим ръст на турис­тите повече от 20 %, комен­тира Чакърова пред БНР. Протес­тно писмо в защита на противопожар­ната служба ще бъде изп­ратено до минис­търа на вът­реш­ните работи Вален­тин Радев, каза кметът на Чепеларе. Противопожар­ната служба в курорта обс­лужва чепелар­с­кото село Прог­лед и двете смолян­ски села Широка лъка и Стой­ките. Глав­ният комисар на Главна дирек­ция „Пожарна безопас­ност“ Николай Николов пот­върди, че някои служби ще бъдат зак­рити, тъй като се налага прег­рупиране на пожар­ните, а това ще забави и времето за реак­ция в някои населени места. Изненад­ващо или не сред мес­тата, където ще бъдат зак­рити пожарни са два от най-големите планин­ски курорти — Боровец и Пам­порово.