Обучават психолозите на МВР да разкриват корумпирани полицаи с полиграф

Обучават психолозите на МВР да разкриват корумпирани полицаи с полиграф

Инс­титутът по психология на МВР ще обучава служителите си за работа с полиг­раф, се раз­бира от обявена общес­т­вена поръчка на стой­ност 406 250 лв. без ДДС, предаде БГНЕС.

Сред­с­т­вата са по европейс­ката прог­рама “Добро управ­ление”, за да се повишат знанията на психолозите за борба с коруп­цията в сис­темата. Общес­т­вената поръчка е раз­делена на две обособени позиции – “Провеж­дане на обучение за работа с полиг­раф” и “Обучение на правно-етични и организационни аспекти на приложението на полиг­раф­с­кия метод при проверки/изследвания за лоял­ност на служители и превен­ция на коруп­цията”. По пър­вата позиция се пред­вижда обучение на 25 служители на Инс­титута за психология за работа с полиг­раф в рам­ките на десет месеца, като една от целите е придобиване на знания при изс­лед­ване на лоялно поведение на служителите на МВР. Пред­вижда се и провеж­дането на три двуд­невни семинара за общо 75 служители на Инс­титута по психология на МВР, които ще бъдат запоз­нати с прав­ните и организационни аспекти при изпол­з­ване на полиг­раф, за целите на изс­лед­вания за лоял­ност на служителите и превен­ция на коруп­цията в сис­темата на МВР, същ­ност на полиг­раф­с­кия метод и условия за провеж­дане на изс­лед­ването.