Близо половината българи не вярват, че борбата с корупцията е желана и възможна

Правител­с­т­вото се проваля в три основни сфери — правосъдие, вът­решен ред и здравеопаз­ване, а налице е “огромна дис­тан­ция между дър­жавата и обик­новените граж­дани“. Ето защо 45 % от имащите право на глас у нас не вяр­ват, че бор­бата с коруп­цията в Бъл­гария е “желана и въз­можна“, сочат част от изводите на редов­ното тримесечно социологическо изс­лед­ване на аген­ция “Алфа рисърч“. Допит­ването е нап­равено между 13 и 20 сеп­тем­ври чрез пряко стан­дар­тизирано интервю сред пред­с­тавителна извадка от 1030 пъл­нолетни жители на цялата страна, комен­тира Медияпул. Трите силно проб­лемни сфери, които от години събират тревогите и критич­ността на бъл­гар­с­ките граж­дани са вът­решен ред и сигур­ност, здравеопаз­ване и правосъдие. Отлагането или имитацията на промени в тях генерира недовол­с­тво както към съот­вет­ните ресорни минис­три, така и към правител­с­т­вото като цяло, комен­тират от “Алфа Рисърч“, цитирани от Медияпул. Лип­сата на адек­ватни политики в най-критично оценяваните ресори от дей­ността на кабинета е потен­циален риск за неговата стабил­ност, но към момента този риск отс­тъпва на заден план пред притес­ненията от ескалацията на нап­режението в света, комен­тират социолозите. Пар­ламен­тът, прокуратурата и съдът продъл­жават да бъдат с много ниско ниво на доверие, доп­ринасяйки за устой­чивото общес­т­вено усещане, че е налице огромна дис­тан­ция между дър­жавата и обик­новените граж­дани, смятат от аген­цията.