Промените в ТЕЛК започват поетапно през 2018 г.

Промените в ТЕЛК започват поетапно през 2018 г.

Акцен­тът, пос­тавен у нас върху диаг­нозата, ще се мести върху въз­мож­ността човек да бъде работос­пособен и да се адап­тира в общес­т­вото, заяви зам.-министър Сул­танка Пет­рова

Целта на пред­с­тоящите реформи в Териториал­ните екс­пер­тни лекар­ски комисии (ТЕЛК) е да се изчис­тят всички проб­леми, нат­рупани през пос­лед­ните 27 години. Промените, които искаме да нап­равим, са точно хората, които наис­тина трябва да бъдат под­помог­нати от дър­жавата, да бъдат под­к­репени в тези тежки моменти, да бъде изп­ратен на рехабилитация, да има въз­мож­ност да си закупи лекар­с­т­вата, обясни зам.-социалният минис­тър Сул­танка Пет­рова по Нова телевизия, цитирана от Здраве.нет. Да има сис­тема, която да бъде проз­рачна, да се намали злоупот­ребата с източ­ването както на Здрав­ната каса, така и на социал­ната сис­тема, уточни още Пет­рова за гот­вените и очак­вани от години промени в сис­темата на ТЕЛК. Промените ще започ­нат поетапно от 2018 г., след като беше приета кон­цеп­цията за медицин­с­ката екс­пер­тиза и за екс­пер­тизата на работос­пособ­ността, съобщи тя. Като пример за промяна зам.-министърът посочи, че хората, които са без край­ник, ще получават пожиз­нен ТЕЛК, без да им се налага да удос­товеряват периодично увреж­дането си. Това ще спести около 50 млн. лв. годишно, изчисли тя. Ще работим по меж­дународ­ната квалификация на СЗО за човеш­ката фун­к­ционал­ност, за увреж­дането и здравето, наречена ICS — квалификация, приета през 2001 г. от 191 страни членки на СЗО, и всички европейски дър­жави изпол­з­ват тази меж­дународна квалификация, защото дава стан­дарти, по които се работи, обясни Пет­рова. Най-важното в документа е, че акцен­тът, пос­тавен у нас върху диаг­нозата, се мести върху въз­мож­ността човек да бъде работос­пособен и да се адап­тира в общес­т­вото, категорична е тя. Пред­с­тои съз­даването на единен орган, който да облекчи докол­кото може освидетел­с­т­ването на хората, както и да минимизира греш­ките при ТЕЛК решенията. Пред­с­тои също така изработ­ването на инфор­мационна сис­тема, която да свър­зва всички заин­тересовани инс­титуции, които ще работят по тези проб­леми. И най-важното – да има кон­т­рол и мониторинг на целия процес, обеща още зам.-министърът. Пет­рова се спря и на проб­лема с измамите с ТЕЛК решенията, като предуп­реди, че има изк­лючително много злоупот­реби в това отношение и влас­тите ще се стремят да спрат източ­ването на сис­темата. Пет­рова даде пример с махала в Ихтиман и плевен­ско село, като заяви, че от 58 деца, 50 са с ТЕЛК решения.