Психолог: Оръжието за мнозина у нас е символ на престиж

Тъжно е, че оръжието се схваща от мнозина в Бъл­гария като нещо, което е сим­вол на прес­тиж и власт. Това комен­тира дет­с­кият психолог доц. Младен Владимиров пред БНР по повод убийс­т­вото в с. Виног­радец преди дни. “Тъж­ното е, че зрели хора не могат да намерят други социално прием­ливи начини да прив­лекат внимание, да бъдат забелязани. Тъжно е, че по този начин ние праз­нуваме дет­с­ките си рож­дени дни и че не си даваме сметка за пос­ледиците. Идеята да стреляме на дет­ски рож­ден ден е много сбър­кана“, под­черта екс­пер­тът. По думите му всичко това говори за неадек­ват­ност. “Дори да приемем, че детето е натис­нало спусъка, което е малко трудно, всеки, който е дър­жал бойно оръжие, може да каже колко трудно се натиска, то не е имало умисъл за това, така че не можем да му слагаме етикет “убиец“, допълни доц. Владимиров. От своя страна инж. Йор­дан Къл­чиш­ков, дъл­гогодишен член на Ловно-рибарския съюз заяви, че у нас има проб­лем с обучението на притежателите на оръжие. “Не провер­ката, а въз­питанието за правилно боравене, съх­ранение и пол­з­ване на оръжието, независимо какво е то, е по-важното и това нещо трябва да бъде според мен основ­ната линия, по която трябва да се върви. Продават се оръжия на хора, които дори в казар­мата не са били. Вече няма казарма, няма обучение, а казар­мата беше една ковач­ница на навици, на начин на боравене с оръжието, съх­ранението му“, посочи инж. Къл­чиш­ков.