Съпругът на Ирина Бокова: Това е кампания срещу мен и семейството ми

Съпругът на Ирина Бокова: Това е кампания срещу мен и семейството ми

Взимал съм пари, но всичко е било регламентирано, декларирано и с платени данъци, категоричен е Калин Митрев

“Това е без­с­мис­лена спекулация. Дос­татъчно сен­зационна, за да предиз­вика интерес и да вреди на мен и на семейс­т­вото ми. За мен това е кам­пания.“ Това заяви бъл­гар­с­кият пред­с­тавител в Съвета на дирек­торите на Европейс­ката банка за въз­с­тановяване и раз­витие и съп­руг на генерал­ния дирек­тор на ЮНЕСКО Ирина Бокова — Калин Мит­рев, във връзка с инфор­мацията, че е бил част от аферата “Азер­байджан­с­ката перач­ница“. Припом­няме ви, че вчера минис­търът на финан­сите Владис­лав Горанов поиска официално обяс­нение от Мит­рев по казуса. Пред Нова телевизия Мит­рев отрече обвиненията. По думите му става въп­рос за спекулация и умиш­лена атака срещу него и съп­ругата му Ирина Бокова. Той обясни, че наис­тина е взимал пари, но всичко било рег­ламен­тирано, дек­ларирано и с платени данъци. По думите му в периода, в който не е бил пред­с­тавител в Съвета на дирек­торите на ЕБВР, той е извър­ш­вал кон­сул­тан­т­ска дей­ност. Съп­ругът на Бокова обясни още, че заради опита си е бил тър­сен като кон­сул­тант за мащабен хид­ротех­нически инвес­тиционен проект. “Да се пос­тавя под съм­нение моята работа и професионал­ната ми пригод­ност да я върша, е абсур­дно“, категорично заяви Мит­рев и допълни, че вече е раз­говарял с финан­совия минис­тър. “Дори без да го е поис­кал, аз съм длъжен да защитя и моето добро име, името на бан­ката и дори на страната“, обясни Мит­рев. Меж­дув­ременно стана ясно, че глав­ният прокурор Сотир Цацаров е раз­поредил проверка по повод пуб­ликации в медиите за извър­шени плащания от азер­байджан­ски ком­пании по сметки на Калин Мит­рев. Провер­ката ще се извърши от Софийс­ката град­ска прокуратура, като на Национал­ната аген­ция по приходите ще бъдат въз­ложени дейс­т­вия, свър­зани с пред­мета й — дали са налице данни за данъчни прес­тъп­ления или пране на пари, съоб­щиха от прокуратурата. „Бъл­гар­с­кото правител­с­тво не може да уволни гос­подин Калин Мит­рев“, поясни от своя страна финан­совия минис­тър Владис­лав Горанов пред жур­налисти в Минис­тер­ски съвет. Той е номиниран от дър­жавата, но финан­совата инс­титуция го наз­начава. Само бан­ката може да го уволни, стана ясно още от думите на Горанов. Кабинетът иска мнението на Европейс­ката банка за раз­витие по казуса с “Азер­байджан­с­ката перач­ница“ и учас­тието на Калин Мит­рев в него. Едва тогава правител­с­т­вото ще вземе категорична позиция по казуса с получените от съп­руга на Ирина Бокова хонорари за кон­сул­тан­т­ска дей­ност.