Почина полк. о.р. Иван Бояджиев

Почина екс­пер­тът по сигур­ност, антитероризъм  и взривни вещес­тва инж. полк. о.р. Иван Боя­джиев. Той има 35 години стаж в органите на кон­т­раразуз­наването и е съз­дател през 1985 г. на Специален отдел за обез­в­реж­дане на взривни уст­ройс­тва към МВР. Учас­т­вал е в раз­с­лед­ването на някои от най-тежките терорис­тични нападения, сред които бом­беният атен­тат при гара Буново. Между 1995 и 1997 г. е сек­ретар на МВР. Работил е и като екс­перт в Столична община.

Пок­лон пред паметта му!