МОН забрани черно-белите учебници, след обществен натиск

МОН забрани черно-белите учебници, след обществен натиск

Делението по този начин на децата е недопустимо, обяви министърът на образованието Красимир Вълчев на извънредна пресконференция

В навечерието на новата учебна година нов скан­дал раз­буни духовете и предиз­вика вълна от негативизъм към род­ното образование, съобщи БГНЕС. Скан­далът се раз­вихри в социал­ните мрежи, където заваляха комен­тари, предиз­викани от идеята на издател­с­тво „Прос­вета“ да има черно-бели учеб­ници на по-ниска цена и цветни на по-висока. Идеята на издател­с­т­вото бе въз­п­риета като „черно-бели учеб­ници за по-бедните ученици, цветни — за по-богатите“. Пър­воначално, от МОН обяс­ниха, че решението за черно-бели и цветни издания е на издател­с­т­вата и инс­титуцията реално няма ангажимент към мар­кетин­говите пос­лания. „Наред­бата за поз­навател­ните книжки, учеб­ниците и учеб­ните помагала дава въз­мож­ност учеб­ниците от VIII до XII клас да се отпечат­ват при пъл­ноц­ветен и при едноц­ветен печат. Тази въз­мож­ност е дадена, тъй като има пред­мети в по-горните класове, които не изис­к­ват задъл­жително пъл­ноц­ветен печат — нап­ример математика, физика, химия и др. Всички учеб­ници от I до VII клас се закупуват от дър­жавата и са изпъл­нени при пъл­ноц­ветен печат. Учеб­ниците от VIII до XII клас се закупуват от родителите. Издателите и родителите имат право на избор и Наред­бата на МОН само рег­ламен­тира неговата свободна реализация. Минис­тер­с­т­вото на образованието и науката одоб­рява съдър­жанието, графич­ния дизайн и полиг­рафичес­кото изпъл­нение на учеб­ниците. Издател­с­т­вата един­с­т­вено носят отговор­ност за своите мар­кетин­гови пос­лания“, бе пър­воначал­ната позиция на МОН. Омбуд­с­манът Мая Манолова също вед­нага реагира и изп­рати препоръка до минис­търа на образованието и науката Красимир Въл­чев с нас­тояване да измени своя заповед от 18 август 2017 г., като се отмени издаването на черно-бели учеб­ници и рес­пек­тивно да се спре раз­п­рос­т­ранението им, съоб­щиха от прес­цен­търа на омбуд­с­мана. „Това решение е скан­дално и дис­к­риминиращо, защото по кос­вен път раз­деля децата на Бъл­гария, насаж­дайки дис­к­риминация, поощ­рявайки социал­ното раз­деление между тях“, посои в становището си до образовател­ния минис­тър Манолова. Лидерът на БСП Кор­нелия Нинова от своя страна бе категорична, че отпечат­ването на черно-бели и цветни учеб­ници е поред­ното раз­деляне на общес­т­вото на бедни и богати. „Решението е това, което пред­лагаме от месеци и беше отх­вър­лено от пар­ламента — един учеб­ник за един клас в цялата страна, който да се издава от МОН по единен стан­дарт, а не някакво си издател­с­тво решило-на тези деца черно-бял, на други-цветен. Надявам се мнозин­с­т­вото да преос­мисли решението си“, обясни Нинова. Общес­т­веното недовол­с­тво предиз­вика момен­тална реак­ция от минис­търът на образованието Красимир Въл­чев, който на извън­редна прес­кон­ферен­ция обяви, че делението по този начин на децата е недопус­тимо. „Тук става въп­рос за едно неумес­тно пос­лание на едно от издател­с­т­вата, най-голямото. Препоръчах на издател­с­т­вото да спре тази кам­пания. От преди малко имам тях­ното уверение, че няма да се раз­п­рос­т­раняват черно-белите учеб­ници“, добави минис­търът. „Факт е, че наред­бата за учеб­ниците и учеб­ните помагала поз­волява да се утвър­ж­дават и черно-бели, и цветни по един и същ пред­мет, но смисълът на този текст не е да се допуска образователна дис­к­риминация“, добави той. Въл­чев увери, че спор­ната наредба ще бъде променена, за да няма пов­торно сходен случай като нас­тоящия.