Александър Симов: България вече официално е на две скорости

Увлечени в опас­ността от Европа на две скорости, изтър­вахме да видим очевид­ното — Бъл­гария се превърна в дър­жава на две скорости. Неравен­с­т­вото у нас, регионално, социално, образователно отдавна е дос­тиг­нало до африкан­ски раз­мери, но въп­реки всичко, този проб­лем никога не стана тема на официален дебат, никога не бе пос­тавен остро и автен­тично. Тези дни неравен­с­т­вото доби официална форма — учеб­ниците за богати и за „притес­нени“ родители. И, раз­бира се, тук “притес­нени“ е кул­тов евфемизъм за “бедни“. Бед­ните зас­лужават черно-бял свят. Социална сег­регация в дейс­т­вие. Вместо да се мисли как децата да не чув­с­т­ват тежестта на раз­делението, то получава официален статут на общес­т­вен процес. Училището не трябва да бъде фаб­рика за неравен­с­тво. В Бъл­гария обаче стана точно обрат­ното. Именно в образованието най-ясно си личи в каква бананова репуб­лика се е превър­нала страната ни. Преходът най-накрая прик­лючи — богатите си нап­равиха отделна дър­жава, която вече си има отделни учеб­ници…

От pogled.info/със съкращения/