БСП представи за общественото обсъждане антикорупционния си законопроект

БСП представи за общественото обсъждане антикорупционния си законопроект

В закона на ГЕРБ липсват гаранции за независимост на новия орган и той няма как да бъде ефективен, категоричен бе Крум Зарков

Законоп­роек­тът на БСП за нов антикоруп­ционен закон бе раз­п­ратен още миналата сед­мица до членовете на Национал­ния съвет и до пар­ламен­тар­ната ни група за мнения, пред­ложения и становища. От неделя е качен и на пар­тий­ния сайт. От понедел­ник той пос­тавен на общес­т­вено обсъж­дане и нека всички организации и заин­тересовани лица да дадат своите становища и мнения, за да може този законоп­роект, който е изк­лючително важен, да бъде срав­нен със законоп­роекта на ГЕРБ и да бъде гласувано по доб­рото. За това призова по време на прес­кон­ферен­ция в цен­т­ралата на БСП зам.-председателят на пар­тията Кирил Доб­рев.

Решихме, че нужно да изгот­вим алтер­натива на пред­ложения от правител­с­т­вото законоп­роект поради основ­ната причина, че той не става“, добави от своя страна народ­ният пред­с­тавител и член на Изпъл­нител­ното бюро на БСП Крум Зар­ков. По думите му

законоп­роек­тът на ГЕРБ не може да сработи най-малко по три основни причини.

Законът на ГЕРБ не отговаря на пър­воначално пос­тавената цел, която беше ясно заявена както в дек­ларациите на раз­лич­ните политически сили, така и от ЕК, а именно ефек­тивен орган за борба с коруп­цията. В него има кон­фис­кация, дек­ларации, кон­ф­ликти на интереси и какво ли не, но почти няма коруп­ция, защото коруп­цията е прес­тъп­ление, а прес­тъп­ленията се борят с методите на Наказател­ното право. В законоп­роекта на ГЕРБ няма Наказателно право, но за сметка на това там са оплетени всевъз­можни процедури — ще се отнема от един и същи орган имущес­тво по гражданско-правен ред, ще се установява кон­ф­ликт на интереси по административно-правен ред и т.н“, анализира Зар­ков и добави, че това не може да стане. Според Зар­ков в законоп­роекта на ГЕРБ лип­с­ват също така гаран­циите за независимост на този орган и по този начин се дис­к­редитира неговата ефек­тив­ност. „Под благовид­ното ще го избира Пар­ламента, защото сме пар­ламен­тарна репуб­лика, всъщ­ност се крие ще го избира мнозин­с­т­вото, а то е това, което трябва най-много да бъде под­ложено на проверка и раз­с­лед­ване“, продължи с критиките си социалис­тът. По думите му именно раз­с­лед­ването е основ­ната раз­лика между законоп­роекта на БСП и този на управ­ляващите.

БСП пред­вижда съз­даването на орган, който да може да извър­шва раз­с­лед­вания и реални проверки

, а не чак след като се установят нарушения, да се търси раз­решение за такива. „Вместо раз­пилян орган, ние пред­лагаме кон­цен­т­рирана аген­ция. Вместо сбор от несъв­мес­тими неща, ние пред­лагаме логична струк­тура, която ще може да проверява както дек­ларации, така и сиг­нали. Ние считаме, че една такава аген­ция трябва да има въз­можно най-висока степен на оперативна самос­тоятел­ност“, категоричен бе още Зар­ков.

Ней­ният пред­седател считаме, че следва да бъде наз­начаван от президента на Репуб­ликата. В Бъл­гар­с­ката кон­с­титуция това е един­с­т­вената инс­титуция, която е изведена над политичес­ките страсти, над злобод­нев­ните борби и ней­ният авторитет е един­с­т­вена дос­татъчна гаран­ция за това пред­седателя й и тази аген­ция да работят самос­тоятелно“, допълни Зар­ков. Според него това не значи, че президен­тът ще ръководи тази аген­ция оперативно.

Вместо колек­тивен орган, ние пред­лагаме ясно изразена отговор­ност на пред­седателя, така че да се знае кой човек отговаря от първо лице за бор­бата с коруп­цията в Бъл­гария“, каза още Крум Зар­ков. Правата на хората спрямо работата на въп­рос­ната аген­ция, по думите на народ­ния пред­с­тавител, ще бъдат две неща — тя ще може да работи само по определен кръг лица и по определени със­тави на прес­тъп­ления, а именно коруп­цията по високите етажи.

Във връзка с аноним­ните сиг­нали, депутатът поясни, че една такава аген­ция трябва да има въз­можно най-висока степен на оперативна самос­тоятел­ност. По думите му тя трябва да може да се самосезира, да черпи инфор­мация и да проверява сиг­нали. „Дали тези сиг­нали са под­писани или не, е второс­тепенен въп­рос. Естес­т­вено, че когато сиг­налът е под­писан с трите имена, на човека, когото сиг­нализира, той има право да получи обрат­ната връзка и да бъде инфор­миран за това какво е работено по неговия сиг­нал“, допълни Зар­ков. Той обясни, че аген­цията, която ще се базира на основа на същес­т­вуващата в ДАНС ще извър­шва работата си самос­тоятелно. Зар­ков обясни, че

пред­седателят на тази аген­ция ще бъде защитен от ясен ман­дат

, който не може да бъде под­новяван повече от вед­нъж. По думите му гаран­циите спрямо работата на тази аген­ция се със­тоят в това, че тя ще може да работи по определен кръг лица и по определени със­тави на прес­тъпения. „Кон­цен­т­рираме се върху това, което е за съжаление голямата язва в нашето общес­тво, а именно коруп­цията по вис­шите и можем да кажем сред­ните етажи на властта, където тя процъф­тява“, поясни Зар­ков. Той под­черта, че коруп­цията не се бори от бюрата, а на терен.

Кирил Доб­рев комен­тира ивнесения от ГЕРБ по-рано вчера сиг­нал по повод „Цан­ков камък“: Не ми става ясно от ГЕРБ срещу кого внасят сиг­нал, каза Доб­рев и допълни, че БСП е на мнение, че всички неред­ности трябва да бъдат внасяни в прокуратурата. “Прокуратурата е за това да проверява“, комен­тира Доб­рев. “Стана ясно обаче, че нямаме проб­лем с тех­ничес­ките харак­терис­тики на хидро-техническите съоръжения. По договор е ясно, че на 6-ата година язовирът трябва да се източи и да се огледа дъното. НЕК е обявило общес­т­вена поръчка за под 100 хил. лв. Пред­с­тавете си това огромно съоръжение и общес­т­вена поръчка за под 100 хил. лв. за пук­натини. Ремон­тът на един плувен басейн е три пъти повече. Всичко останало защо се прави, питайте колегите от ГЕРБ“, допълни зам.-председателят на левицата.

Не са канени пред­с­тавители на БСП на срещата с френ­с­кия президент Еманюел Мак­рон — това е официално дър­жавно посещение и не се канят депутати или пар­тийни ръководители. Това каза заместник-председателят на БСП Деница Златева по време на прес­кон­ферен­ция в отговор на въп­рос дали лидерът на БСП Кор­нелия Нинова е поканена на срещата между премиера Бойко Борисов, президента Румен Радев и френ­с­кия президент Еманюел Мак­рон в „Евк­синог­рад“. Меж­дународ­ният сек­ретар на БСП под­черта, че няма планирани срещи с ръководители с пар­ламен­тарни групи или народни пред­с­тавители от специализирани комисии. В този смисъл нито един от нашите народни пред­с­тавители, пред­седател или член на ръковод­с­т­вото на пар­ламен­тар­ната група няма да присъс­тва на тези срещи“, каза Златева. Тя бе категорична, че не можем да говорим за изолация или неуважение към БСП: „Има си дър­жавен протокол, той се спазва. Винаги, когато премиер, минис­тър от нашето политическо семейс­тво е в Бъл­гария, се организират срещи и с пред­с­тавителите на БСП. Това е прак­тика и традиция, която след­ваме“, допълни Златева.

Иван Гай­даров