И гробище в Каварна влизало в Натура 2000, разкри екоминистърът

В неделя бях на място, за да продължа диалога. До средата на тази сед­мица ще получим плановете за Калиакра. Това комен­тира пред БНТ минис­търът на окол­ната среда и водите Нено Димов във връзка с раз­разирилия се в пос­лед­ните сед­мици скан­дал около земедел­ците в района на Чер­номор­ска Доб­ру­джа и площите, влизащи в Натура 2000 около Каварна, Шабла и Бал­чик. “Ние ще започ­нем да обсъж­даме проб­лема, като започ­нем с най-безспорните места. Кметицата на Каварна Нина Став­рева ми показа план как гробище в Каварна е в Натура 2000. Това без­с­порно не може да влезе в план за защита на природ­ната среда“, посочи минис­търът. По думите му раз­реш­ването на споровете в земеделието ще бъде по-лесно, а най-трудни в областта на строител­с­т­вото. Според минис­тър Ненов кар­тог­рафирането на терен или е било лошо извър­шено или въобще не било извър­шено. “Вероятно кар­тог­рафирането не е било извър­шавано на терен“, пред­положи той. По думите му процедурата по кар­тог­рафирането на терен ще започне през пролетта. „Днес Бъл­гар­с­кото Чер­номорие е в много по-добро със­тояние в срав­нение с отп­реди 20-на години“, посочи още Димов след репор­таж за със­тоянието на плаж Кабакум във Варна.