Паргов: Парите на софиянци изтичат за ремонти на ремонтите

За пореден път станахме свидетели на нес­копосани обяс­нения как летен дъжд е предиз­викал тежки поражения върху асфал­товата нас­тил­ката на бул. „Черни връх“. Това се казва в позиция на БСП – София, раз­п­рос­т­ранена до медиите.

В дек­ларацията се припомня, че през 2016 година булевар­дът беше ремон­тиран, а само няколко месеца, след като беше завър­шен, това гран­диозно съоръжение беше ком­п­рометирано – и под земята и над земята.

Без да оспор­ваме раз­маха, с който се извър­ш­ват строителни и ремон­тни работи, искаме да изразим тревога от кон­т­рола върху качес­т­вото им и прилагането на сан­к­ции на изпъл­нителите при въз­ник­ването на дефекти. Логичен е въп­росът за чия сметка се извър­ш­ват ремон­тите на ремон­тите в София и дали столич­ният данъкоп­латец не плаща два или повече пъти за едно и също нещо.

Социалис­тите изразяват съм­нение дали фирмата-изпълнител ще плати за некачес­т­вения труд с мотива: След броени дни, на 11-и август, ще стар­тира преас­фал­тиране на „Орлов мост“, защото нас­тил­ката се била нагънала. Точно преди 10 години беше нап­равен ремонт на същото място и дефек­тите му много скоро лъс­наха. Тогаваш­ният кмет Бойко Борисов гръмко обяви, че има 10-годишна гаран­ция и всичко ще бъде наред, припом­нят от БСП. „Тол­кова наред, че вед­нага щом изтече тя Столична община ще бръкне в джоба на данъкоп­лат­ците за нов ремонт”.

БСП – София нас­тоява да стане ясно какво стои зад всичко това — управ­лен­ска немощ и цинично без­хаберие или дейс­т­вия в полза на фирми-изпълнители, близки до управ­ляващите от ГЕРБ.