Най-ниската учителска заплата става 760 лв.

Най-ниската учителска заплата става 760 лв.

Отпус­кат 80 млн. лв. за 15% увеличение на въз­наг­раж­денията от 1-ви сеп­тем­ври

Правител­с­т­вото отпуска 80 млн. лв. за 15% увеличение на учител­с­ките зап­лати от 1-ви сеп­тем­ври, обяви минис­търът на образованието и науката Красимир Въл­чев, цитиран от Нюз.бг.

Решението е в изпъл­нение на управ­лен­с­ката прог­рама на правител­с­т­вото за двойно увеличение на учител­с­ките зап­лати в управ­лен­с­кия ман­дат от четири години.

Това става в изпъл­нение на пуб­ликуваната вчера и пред­ложена за общес­т­вено обсъж­дане проект на наредба за нор­мирането и зап­лащането на труда в сис­темата. Новата най-ниска минимална зап­лата ще бъде 760 лв. В проек­тът се пред­лага и увеличение на процен­тът за диферен­цирано зап­лащане от 3,5% на 4%. Очаква се и под­пис­ването на анекс към колек­тив­ния трудов договор в сис­темата на образованието.

Стипен­диите на студен­тите от историчес­ките бъл­гар­ски диас­пори се увеличават от 150 на 200 лв. Увеличението става с решение на правител­с­т­вото. Минис­тър Въл­чев уточни, че това са предимно студен­тите от Мол­дова и Украйна, които учат в бъл­гар­ски висши училища и стипен­дията е ключова за тях­ното обучение в Бъл­гария. Очаква се от идната учебна година над 800 студенти да бъдат приети в първи курс.

Минис­тър Въл­чев заяви, че ще бъде пред­ложен механизъм за диферен­цирано и по-високо финан­сиране на училищата в малки и отдалечени населени места - Северозападна Бъл­гария, Родопите, Стран­джа Сакар, но и мал­ките и отдалечени общини също.

Минис­тър Въл­чев посочи, че нерав­номер­ното въз­рас­тово раз­п­ределение на учителите е един от проб­лемите в сис­темата. Така годишно у нас в пен­сионна въз­раст нав­лизат около 5000 учители. “Факт е, че по-голямата част от учителите са на въз­раст над 50 години, тоест пред­с­тои до 1012 години да нав­лязат в пен­сионна въз­раст“, комен­тира минис­тър Въл­чев.

По думите му годишно с педагогическа правос­пособ­ност завър­ш­ват около 5000 студенти. Затова според него е много важно да бъде увеличена склон­ността на завър­ш­ващите да се включ­ват в педагогическа професия.