Забавачка-гейт

Общин­с­кият съвет (ОС) в Пер­ник даде “на търг“ половината от сградата на общин­ска дет­ска градина на един от зам.-председателите си — Румяна Гьорева, по случай­ност, лидер на групата на ГЕРБ в ОС. За да нап­рави час­тна дет­ска градина в общин­с­ката. Няма що, имат воля (имаше такъв слоган!) за видими резул­тати (и такъв имаше!) и без никакъв кон­ф­ликт на интереси…

Видимата и час­тна Дет­ска градина е боядисана в ярко оран­жево, ремон­тирана и привет­лива. Другата част от сградата е сива, неремон­тирана… и общин­ска. Един наг­леден пример за със­тоянието на цялата дър­жава, която е готова да финан­сира час­тни школа и градини, докато дър­жав­ните умират, невидими.

Със Закона за предучилищ­ното и училищ­ното образование, тази час­тна градина, както и много други лъс­кави училища и градини, ще могат да кан­дидат­с­т­ват за дър­жавно финан­сиране, докато нашите бедни и неп­риоритетни деца ще продъл­жават да учат с ръкавици и ушанки в сгради, строени по времето преди 1989-а и недокос­нати оттогава.

Решението за този частно-общински „търг” е взето на 19 януари т. г. За тези 8 месеца никой от останалите политически фор­мации в ОС не въз­ропта. Били гласували „Въз­дър­жал се”.

До момента, в който родители не заявиха, че децата им не са второ качес­тво. Сега вече всички невъз­дър­жано започ­наха да водят бор­бата срещу „Забавачка-гейт”.

Фор­мално Гьорева не е в кон­ф­ликт на интереси, но въп­росът е морален”, каза кметът на Пер­ник от ГЕРБ Вяра Церов­ска. Тя под­черта, че това решение е взето от Общин­с­кия съвет. Така… само че съвет­ниците (не само от ГЕРБ) въз­лагат именно на нея да проведе търга, съб­людавайки раз­поред­бите на Закона.

След обявяване на резул­татите, Кметът да сключи договор за наем с лицето, спечелило търга за срок от 5 /пет/ години, като наемателят се задъл­жава да подобри материално-техническата база в предос­тавените помещения и да облагороди двор­ното прос­т­ран­с­тво, като нап­равените раз­ходи след пред­с­тавяне на раз­ходооп­рав­дателни документи да бъдат прис­пад­нати от месеч­ните наемни вноски”, пише още в решението.

Може би преди да говорим за морала, който все още не е раз­писан в законите, трябва да пог­лед­нем Закона за предот­в­ратяване и раз­к­риване на кон­ф­ликт на интереси, който гласи, че „лице, заемащо пуб­лична длъж­ност, не може да пред­с­тав­лява дър­жавата или общината в случаите, когато има час­тен интерес от вземането на дадено решение”.

Цветелина Цветанова