Лидерката на ГЕРБ в Перник си прави частна детска градина в общинска

Лидерката на ГЕРБ в Перник си прави частна детска градина в общинска

Родители от квартал „Могиличе” в миньорския град се готвят за протест

Родители от пер­ниш­кия квар­тал „Могиличе” се гот­вят за протест, след като един­с­т­вената дет­ска градина в квар­тала беше раз­делена на общин­ска и час­тна. Това е станало с решение на Общин­с­кия съвет в миньор­с­кия град, което е в полза на фир­мата на… пред­седателя на групата на ГЕРБ Румяна Гьорева.

В резул­тат в момента половината сграда е реновирана, а другата се руши. „Дълги години се опит­ват да ни зат­ворят дет­с­ката градина”, посочи пред камерата на bTV Симона, която е един от организаторите на родител­с­кия протест. Миналата година били съб­рани 700 под­писа в под­к­репа на градината, като от общината заявили, че ще я запазят.

На 19 януари т.г. обаче мес­т­ният пар­ламент решил половината сграда да бъде дадена под наем. Получила я фир­мата на Гьорева, съз­дадена две сед­мици по-рано. Дирек­торът на общин­с­ката дет­ска градина (под­чинен на кмета Вяра Церов­ска, също от ГЕРБ) дала пис­мено съг­ласие са съжител­с­т­вото на двете заведения без да се допита до родителите дали ще се съз­даде нап­режение.

Изкар­ват нашите деца за 3 месеца от дет­с­ката градина за ремон­тни дей­ности, които не ни касаят”, оплака се Симона и допълни, че обещанията за смяна на дог­рамата и в общин­с­ката част останали нес­пазени. По същия начин стои и въп­росът с останалите ремонти, които тряб­вало да се финан­сират с наема.

В дър­жавата има правила, има инс­титуции, които отговарят за кон­ф­ликта на интереси”, заяви Евелина Любомирова от дирек­ция „Образование” в Община Пер­ник. Тя категорично отрече инфор­мациите, че час­т­ната дет­ска градина е ремон­тирана с общин­ски пари и под­черта, че „ще се пред­п­риемат мерки и другата част да бъде така добре изг­леж­даща”. По думите й там и до момента са правени ремонти.

Това е огледало на начина, по който ГЕРБ управ­лява Пер­ник. Кой ще обясни на тези деца, че не могат да отидат в красивата част?”, попита Ралица Анд­реева от БСП, която е гласувала „Въз­дър­жал се”.

Румяна Гьорева отказа да зас­тане пред камерата на bTV с мотива, че не извър­шва нищо нередно. Тя заяви, че час­т­ната й дет­ска градина е в помещения на общин­с­ката, които не се изпол­з­ват отдавна и видя политически мотив в протеста.