Задграничните паспорти да бъдат със срок от 10 години, предлага Външно

Пас­пор­тите да се издават за срок от 10 години, пред­лага минис­търът на вън­ш­ните работи Екатерина Захариева с промени в Закона за бъл­гар­с­ките лични документи. Това съоб­щиха от Минис­тер­с­т­вото на вън­ш­ните работи. Пред­видено е изменението да влезе в сила от 1 януари 2020 г. Освен това минис­тър Захариева пред­лага сънарод­ниците ни в чуж­бина да получават пас­пор­тите си само с едно посещение в кон­сул­с­ката служба. Измененията ще дадат въз­мож­ност заяв­ление за лични документи да се подава онлайн. Самолич­ността ще се удос­товерява със сканирано копие на стар документ, вместо с елек­т­ронен под­пис. В този случай обаче граж­данинът трябва да посети лично съот­вет­ното кон­сул­с­тво, за да получи новия си документ. Сроковете за издаване на документ ще бъдат двойно намалени — обик­новената услуга ще се извър­шва за 45 дни, а бър­зата ще е 30 дни.