Експрокурор: Нито едно от знаковите убийства на прехода не е разкрито

Не зная да е раз­к­рито нито едно от знаковите убийс­тва на прехода. Това заяви в студиото на предаването „Тази сут­рин” по БТВ Нес­тор Нес­торов, град­ски прокурор на София през 90-те години на ХХ век и два пъти член на ВСС.

Онова, което дос­тига до прокуратурата е, че не дос­тигат данни, които да сочат към кон­к­ретен извър­шител. Проверяват се раз­лични вер­сии, но в крайна сметка не може да се стигне до някъде, има безиз­ходица. Или извър­шителят не е оставил никакви следи, или те са елиминирани, прик­рити по някакъв начин“, каза Нес­торов. И под­черта, че не смята, че е оказ­ван чадър от когото и да е.

В същото време той призна, че не знае защо не е бил инфор­миран чрез бюлетина на МВР за знаковия грабеж с двойно изнасил­ване на децата на сем. Анчови в Чепинци през 1998 г., за който само двама от извър­шителите влязоха в зат­вора. Нес­торов раз­б­рал за случая чак когато Цветан Цветанов като вът­решен минис­тър го споменал (т.е. около десетилетие по-късно).

Съдеб­ната сис­тема се включва когато извър­шителят става извес­тен, дотогава оперативно-издирвателната дей­ност е въз­ложена на органите на МВР”, под­черта бив­шият прокурор. По думите му ако на този етап не е свър­шено дос­татъчно, няма как едно прес­тъп­ление да бъде раз­к­рито.

Нес­торов се обяви за удъл­жаване на дав­ността за раз­с­лед­ване на теж­ките прес­тъп­ления, която сега е 20 години, но, според него, трябва да е 35 до 50 години: „Въз­можно е някой, който е извър­шител, след 30 години да нап­рави самоп­риз­нания, той ще остане ненаказан”. По думите му трябва да се сложи ред и в процедурите по отлагане на дела, защото в момента това се прави произ­волно: в едни случаи за след 45 месеца, а в други – за след 20 дни.