Премиерите на България и Македония заедно на гроба на Гоце Делчев

Премиерите на България и Македония заедно на гроба на Гоце Делчев

Държавният глава Румен Радев даде висока оценка на договора за добросъседство

Вчера премиерите на Бъл­гария и Македония Бойко Борисов и Зоран Заев положиха венци на гроба на Гоце Дел­чев в двора на цър­к­вата “Св. Спас“ в Скопие.

Тази инициатива е в отговор на жеста на Зоран Заев, който при визитата си в София прие двамата премиери да се пок­лонят на памет­ника на Цар Самуил в бъл­гар­с­ката столица. И двете се случ­ват за първи път като жест в двус­т­ран­ните отношения. 

Зас­тавайки пред тлен­ните останки на героя, бъл­гар­ски революционер, Бойко Борисов се прек­ръсти и склони глава, пише в корес­пон­ден­ция за „Епицен­тър” жур­налис­т­ката Валерия Велева.

 Венец бе положен и от името на Народ­ното съб­рание, а след това гробът бе отрупан с цветя и венци и от дип­ломатически мисии в Скопие.

Македон­с­кият министър-председател Зоран Заев заяви преди общото пок­лонение, че трябва да се въз­помене миналото и нас­тоящето в името на бъдещето на Македония. 

Той призова към мак­симална отговор­ност и сериоз­ност от всички граж­дани и инс­титуции и под­черта, че това е времето, когато страната извър­шва пробив. 

Също вчера президен­тът на Репуб­лика Бъл­гария Румен Радев даде висока оценка на под­писания вчера Договор. Той напомни, че под­пис­ването му е станало въз­можно благодарение на дъл­гогодиш­ните усилия на дип­ломати и дър­жав­ници. 

КАРЕ:

Груев­ски няма да под­к­репи договора

Пред­седателят на опозицион­ната македон­ска пар­тия ВМРО-ДПМНЕ Никола Груев­ски се срещна с Бойко Борисов. Груев­ски под­черта, че пар­тията му е за задъл­бочаване на приятел­с­т­вото между Македония и Бъл­гария, но че по отношение на Договора за доб­росъсед­с­тво, няма да даде под­к­репа на документа, който е под­писан от правител­с­т­вото на Зоран Заев, и за който ВМРО-ДПМНЕ е имал кон­с­т­рук­тивни и същес­т­вени забележки и пред­ложения за неговото подоб­ряване.