Възрастен мъж даде над 11 000 лв. на измамници

Въз­рас­тен мъж от Мон­тана дал всич­ките си спес­тявания — 11 695 лева, на телефонни измам­ници, съоб­щиха от ОД на МВР. На домаш­ния му телефон се обадил непоз­нат, който се пред­с­тавил за криминалист. Той поис­кал съдейс­т­вие за залавяне на група телефонни измам­ници, като за целта мъжът тряб­вало да остави всич­ките си спес­тявания под два раз­лични кон­тей­нера в близост до дома си в кв. “Кошар­ник“ в Мон­тана. Потър­пев­шият не се усъм­нил в думите на “криминалиста“ и раз­п­ределил парите си в два плика, които оставил на уречените места. След като минало денонощие и мнимият полицай не се обадил, за да върне парите /както бил обещал/, въз­рас­т­ният човек поз­вънил в полицията и раз­б­рал, че е измамен.

От началото на годината в Мон­тана са станали над 50 подобни измами. В някои от случаите потър­пев­шите са дали до 30 000 лева.

Припом­наме, че само преди дни 14-годишно момиче от Царево хвърли през бал­кона над 55 000 лева.

Измам­никът — 32-годишният Стоян Михалев, е стар поз­нат на полицията и е задър­жан още същия ден. Парите са вър­нати на семейс­т­вото, а мъжът е наказан с 10 месеца зат­вор, по бър­зата процедура, след като е приз­нал вината си.