Стара Загора почете 140 години от Освобождението

Над 2000 жители и гости на Стара Загора наб­людаваха мащаб­ната въз­с­тановка на боевете за Стара Загора от 19/31 юли 1877 г., която се проведе на мемориал­ния хълм “Бранителите“.  Тогава се е със­тоял пър­вият голям сблъсък между двете воюващи армии в Руско-турската война. Изходът от бит­ката предоп­ределя пос­лед­валото раз­витие на воен­ните дейс­т­вия. В онзи юлски ден, около 3500 бъл­гари в със­тава на Бъл­гар­с­кото опъл­чение, с коман­дир леген­дар­ния руски генерал Николай Столетов, за пръв път влизат в бой за свободата на родината си. Готови, както свидетел­с­т­ват историчес­ките източ­ници, да жер­т­ват себе си до пос­лед­ната капка кръв.

Боят за Стара Загора спира нас­тъп­лението към прохода и дава въз­мож­ност на голяма част от бягащото мес­тно население да се изтегли. Той е пред­теча на Шип­чен­с­ката епопея и проп­равя пътя към национално освобож­дение. Поради това мес­т­ните хора наричат хълма “мал­ката Шипка“.

Събитията тогава нареж­дат Стара Загора в олтара наравно с героите-мъченици от Април­с­кото въс­тание.

Над 150 активисти от 22 клуба на Национал­ното дружес­тво “Традиция“, облечени в униформи на опъл­ченци и тур­ски аскер, учас­т­ваха в пресъз­даването на драматич­ните събития. В въз­с­танов­ката учас­т­ваха и родолюбци от София, Плов­див, Русе, Плевен, Ловеч, Благоев­г­рад, Шумен, Ямбол, Казан­лък, Велико Тър­ново, Панагюрище и Нова Загора.