Усмивчица вместо оценка

Усмивчица вместо оценка

От тази учебна година учениците в първи и втори клас ще бъдат оценявани със символи вместо числа

Промяна в оценяването на учениците в начал­ните класове. От тази учебна година и второк­лас­ниците ще получават като оценки сим­воли вместо числа. Задъл­жително ще е знаците да бъдат пет.

Според наредба на образовател­ното минис­тер­с­тво от сеп­тем­ври учениците в първи и втори клас до думич­ката на оцен­ката си трябва да получават и сим­вол – какъв ще е той, всяко училище ще решава само. А с новата учебна година ще има и още промени за учениците и учителите.

Дори и през лятото, който учи, ще сполучи. Защото на есен учениците ги чакат любимите им пред­мети.

По всички пред­мети според новите правила, както пър­вок­лас­ниците, така и второк­лас­ниците вместо „отличен шест”, ще получават „ усмив­чица”.

Идеята на оцен­ката с кар­тинка е да нап­рави прехода от дет­с­ката градина към оценяването в по-горните класове по-плавен.

Така, ако нап­ример ученик се мести в друго училище, ще има стан­дарт — сим­волът на каква оценка отговаря.

Учителите припом­нят още, че оцен­ката е само израз на показани знания. А по-същественото е друго.

От след­ващата учебна година оценки-рисунки ще получават и треток­лас­ниците.

А учениците, които са отсъс­т­вали от над една чет­върт от занятията, ще имат право да получат не една, а две дати за изпит за срочна оценка.

Учителите вече няма да са длъжни да пишат рецен­зия, когато децата са решавали тес­тове. Рецен­зии обаче ще има при изпит­ванията с отворени въп­роси.