Ново голямо международно признание за Ирина Бокова

Ново голямо международно признание за Ирина Бокова

Ирина Бокова влиза в управата на „Колизеума”. Бъл­гар­ката ще управ­лява мащабен археологичен парк в Рим, предаде Нова ТВ

След правни спорове с кмет­с­т­вото на Рим Минис­тер­с­т­вото на кул­турата в Италия успя да прокара правото чуж­денци да влязат в управата на национал­ните памет­ници на кул­турата. 

В новия археологически парк влизат „Колизеума”, „Фори империали”, където са раз­положени много от остан­ките на древ­ния Рим и Палатин­с­кия хълм във веч­ния град. 

Става въп­рос за един от най-големите обекти на кул­тур­ния туризъм в света. 

Ман­датът на Ирина Бокова начело на ЮНЕСКО изтича до края на годината. Припом­няме, че Ирина Бокова е бъл­гар­ски дип­ломат и един от хората с огромен личен принос за интег­рацията ни в ЕС, била е вън­шен минис­тър на Бъл­гария, пос­ланик в Париж и депутат, генерален дирек­тор на ЮНЕСКО два ман­дата, беше и фаворит за генерален сек­ретар на ООН, докато предатели на родна почва не извър­шиха невиж­дан саботаж на кам­панията й, а кабинетът „Борисов 2” се подаде на провокациите и стана съучас­т­ник в загубата на уникал­ния за страната ни шанс.