18,3 % от населението на Кюстендил живее под прага на бедността

За 2016 г. в област Кюс­тен­дил раз­мерът на сред­номесеч­ната линия на бед­ност на едно лице от домакин­с­тво е 314.83 лв., като под прага на линията на бед­ност е живяло 18.3% от населението на областта или около 23 100 души.

В срав­нение с пред­ход­ната година през 2016 г. раз­мерът на линията на бед­ност за област Кюс­тен­дил нарас­тва с 8.6%, а относител­ният дял на бед­ното население — със 7.3 процен­тни пун­кта.

За срав­нение, общо за страната линията на бед­ност e 308.17 лв. сред­номесечно на лице от домакин­с­тво. При този раз­мер на линията под прага на бед­ност е 22.9% от населението на Бъл­гария.

През 2016 г. област Кюс­тен­дил се нарежда на 7 място в страната по раз­мер на линията на бед­ност. Най-ниската линия на бед­ност се наб­людава в облас­тите Видин и Пазар­джик — съот­ветно 194 и 204 лв., а най-високата — в област София (столица) (473 лв.), след­вана от облас­тите Стара Загора и Габ­рово (съот­ветно 332 и 328 лв.).

Най-висок е относител­ният дял на бед­ните в облас­тите Сливен — 31.4%, Пазар­джик — 28.2%, Варна — 26.6%, и Стара Загора — 26.1%. Най-нисък е относител­ният дял на бед­ните в облас­тите Ямбол — 14.4%, Силис­тра — 14.9%, и Благоев­г­рад — 15.7%.