Корнелия Нинова: БСП очерта пътя на промяната за България

Корнелия Нинова: БСП очерта пътя на промяната за България

• Как­вото обещахме, го изпъл­няваме в пар­ламента, отчете лидер­ката на социалис­тите

• Левицата ще внесе алтер­нативен бюджет през сеп­тем­ври

• На всеки два дни опозицията е внасяла нов законоп­роект, докато управ­ляващите без­дейс­т­ват

Бъл­гари, които сте ни под­к­репили, за да сме в този пар­ламент — как­вото ви обещахме, го изпъл­няваме. Това каза лидерът на БСП Кор­нелия Нинова по време на отчет на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ за изминалия пар­ламен­тарен сезон в зала „Изток“ на Народ­ното съб­рание, предаде „Фокус“. Нинова заяви, че ПГ на „БСП за Бъл­гария“ ще продължи да го прави и през сеп­тем­ври. „Всички колеги депутати за този период даваха приемни в избирател­ните си райони. Средно ако можем да го кажем по 78 приемни на човек по избирателни райони“, каза лидерът на БСП. По думите й това е много голяма актив­ност сред хората. „За което също им благодаря“, добави тя. 

За „БСП за Бъл­гария“ пар­ламен­тар­ната сесия беше наситена, много активна и динамична, каза лидер­ката на БСП и допълни: „Благодаря на тази пар­ламен­тарна група. Може би отдавна не сме имали тол­кова активна, динамична, отговорна и в изпъл­нение на предиз­бор­ната си прог­рама работа сесия“, заяви Нинова. Тя заяви, че за депутатите от групата, освен да влязат в Народ­ното съб­рание, е много по-важно да свър­шат работата, за която са изб­рани: „От пар­тията и пар­ламен­тар­ната ни група винаги сме отчитали пред вас какво сме успели и какво не“, каза Нинова и допълни, че още от нощта на изборите от БСП са се определели като опозиция. „Най-важното беше да очер­таем алтер­нативата на управ­лението на ГЕРБ и „Обединени пат­риоти““, комен­тира тя. Нинова отчете, че БСП е внесла законоп­роекти, които не отс­тъп­ват от предиз­бор­ната прог­рама а и от политичес­ката и идеологичес­ката плат­форма на пар­тията. По думите й те са обединени в няколко групи. „Много важна част от нашата работа беше

политиката ни по отношение на образованието, бор­бата срещу монополите, под­помагане на бъл­гар­с­ката икономика и произ­вод­с­тво

“, заяви Нинова. Тя отчете, че от ПГ на „БСП за Бъл­гария“ са внесли 17 законоп­роекта за 41 заседания. „Втората част от работата ни е пар­ламен­тар­ният кон­т­рол, тук имаме бих казала рекор­дни пос­тижения, защото за тези 41 заседания имаме 304 въп­роси и питания, 5 разис­к­вания, 3 комисии, временни за НДК, за замър­сяването на водата и неиз­п­латените зап­лати“, комен­тира тя. По думите й за тези малко на брой заседания депутатите на БСП имат над 700 изказ­вания.

Имаме три пъти повече отговорени въп­роси на пар­ламен­тарен кон­т­рол, откол­кото всички пар­ламен­тарни групи взети заедно”. Това каза заместник-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Антон Кутев по време на отчета. Пар­ламен­тарис­тът обясни, че от отговорените въп­роси, 111 са на БСП, а всички други пар­ламен­тарни групи имат 37. “Това Народно съб­рание започна да работи трудно и въп­реки това, ако има област, в работата на НС, която в рам­ките на този ман­дат е свър­шена по-добре и срав­нимо с работата на предишни пар­ламенти – то това е пар­ламен­тар­ният кон­т­рол“. По думите му това е главно благодарение на БСП. Кутев отчете ‚че БСП има над 300 внесени пар­ламен­тарни въп­роса. Социалис­тът заяви, че БСП е внесла 31 питания от началото на НС. „За срав­нение групата на БСП в предиш­ния пар­ламент за същия период беше внесла само 15“, допълни Кутев. Според Кутев не е важен само обемът на въп­росите, а темите им. Той отбеляза, че са правени разис­к­вания по бялата книга на Европа, политиките за решаване на хората с увреж­дания, енер­гий­ната сигур­ност на Бъл­гария, стратегия за раз­витие на бол­нич­ната помощ и изпъл­нението на Национал­ната прог­рама за енер­гий­ната ефек­тив­ност за многофамилни жилищни сгради. Той изрази убедеността си, че от

БСП са пос­тавили важ­ните въп­роси в днев­ния ред на общес­т­вото през пар­ламен­тар­ния кон­т­рол.

През сеп­тем­ври ще изгот­вим алтер­нативен бюджет и ще покажем, че всички неща, които БСП пред­лага са напълно реалис­тични”. Това каза заместник-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Крум Зар­ков. „17 законоп­роекта за 41 заседания. Тоест на всеки два дена и половина пар­ламен­тарни дни, „БСП за Бъл­гария“ е внасяла законоп­роект“, комен­тира той. По думите му всички законоп­роекти са били защитавани в зала. „Ще обърна внимание само на няколко. В нашата предиз­борна прог­рама гръб­накът на политиката, която пред­лагахме беше актив­ната социална политика, както и мер­ките за икономическо раз­витие със специален фокус върху защитата на бъл­гар­с­кото произ­вод­с­тво и бъл­гар­с­ките произ­водители. В този ред на мисли започ­нахме, внасяйки още в пър­вите дни и защитавайки мощно Закон за промяна на Кодекса за социално осигуряване, с който да бъдат преиз­чис­лени всички пен­сии“, заяви Зар­ков. Той заяви, че БСП ще продължи с тази тема. „Пред­ложихме също промяна на Закона за семей­ните помощи за деца. Сега преди лят­ната вакан­ция и когато ще започ­нат да се под­гот­вят за новата учебна година, децата не само в първи клас имат нужда, но и във втори, трети и чет­върти“, заяви Зар­ков. Той обърна внимание ма това, че в 44-ото Народно съб­рание всеки един законоп­роект на БСП е прид­ружен със сериозна оценка на въз­дейс­т­вие и мотивация. „Така че

аргумен­тът видите ли няма пари не издържа

на прочита на тази оценка на въз­дейс­т­вието, където колко струва тази мярка е определено и изчис­лено“, каза зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“. Той заяви, че преди кам­панията БСП се е ангажирала да нап­рави промени в Закона за предучилищ­ното и училищ­ното образование. „Този законоп­роект беше внесен в пър­вите дни, дълго време нег­лижиран“, комен­тира Зар­ков. Той поясни, че паралелно с него от БСП са внесли жалба в Кон­с­титуцион­ния съд , която ако бъде уважена, то тогава пред­ложенията им ще се появят отново на дневен ред. Зар­ков отчете ‚че БСП е пред­ложила промени в Наказател­ния кодекс, които не са обсъж­дали. „Като цяло от нашите законоп­роекти пет са отх­вър­лени, два са обединени с други, седем са в процес на обсъж­дане и въп­реки че днев­ният ред на НС беше през цялата сесия срав­нително пос­тен, тъй като нямаше необ­ходимата законодателна инициатива в МС, законоп­роек­тите ни се бавеха“, комен­тира той. Заместник-председателят на „БСП за Бъл­гария“ поясни, че ще продъл­жат да ги защитават.

Против сме квот­ните раз­п­ределения във ВССБСП е един­с­т­вената пар­тия, която на прак­тика го показва. Това каза лидерът на БСП Кор­нелия Нинова по актуал­ната тема за съдеб­ното законодател­с­тво. Нинова поясни, че пар­тията го е показала като е внесла 6 кан­дидатури за членове на ВСС. „Ако срав­ним с пред­ложенията на другите пар­ламен­тарни групи, очевидно те се движат по квотен прин­цип. Ние сме един­с­т­вените, които даваме право на свободен избор измежду шест високоп­рофесионални кан­дидатури“, заяви Нинова. Според нея поведението на БСП в това отношение е раз­лично от статук­вото.