ГЕРБ клекна пред Големия брат: „Америка за България” ще се меси в съда и занапред

ГЕРБ клекна пред Големия брат: „Америка за България” ще се меси в съда и занапред

Заявяваме категорично, след много задъл­бочен анализ и раз­говори с неп­равител­с­т­вения сек­тор, че не е удачно законодател­ната промяна, за начина, по който се финан­сира неп­равител­с­т­веният сек­тор в Бъл­гария с фон­дове от ЕС и от Фон­дация „Америка за Бъл­гария“, да бъде приета в прав­ната комисия и да бъде под­ложена на гласуване в пленарна зала. Това каза на брифинг пред­седателят на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов във връзка с промените в Закона за съдеб­ната власт, които ще се гледат на второ четене в правна комисия. „Има повече спекулативно под­насяне на инфор­мацията, откол­кото нещо, което да бъде разумно и градивно, за това ще оттег­лим тези тек­с­тове на второ гласуване в комисията, за да се съз­даде работеща среда във връзка със важ­ните тек­с­тове от Закона за съдеб­ната власт. Те са част от мер­ките от цялос­т­ната ни стратегия за Съдеб­ната реформа от януари 2015 година“, обясни той. „Заявяваме, че сме „за“ проз­рач­ност в начина на финан­сиране, но не и “за“ ограничаване на всички тези донори, които доп­ринасят, както за образование, така и за кул­тура, граж­дан­ско общес­тво и всички останали със­ловни организации, които могат да бъдат под­помагани за реализирането на тех­ните проекти“, посочи Цветан Цветанов.