Опозицията: „Суджук гейт” е символ на управлението на ГЕРБ

Опозицията: „Суджук гейт” е символ на управлението на ГЕРБ

За трети път Борисов управлява по същия бандитски начин, страната ни е лидер по коррупция, заявиха от левицата в парламентарна декларация

Аферата със суджука в Доб­рич е олицет­ворение на управ­лението. Това каза народ­ният пред­с­тавител от ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Стоян Мир­чев в дек­ларация от името на група, в която се казва още: “Сблъсъците в общес­т­вото ни вече дос­тиг­наха точка на взривяване. Има вече нетър­пимост между цели със­ловия, между работодатели и работ­ници, ежед­невни криминални прояви. За жалост, Бъл­гария вече не прилича на европейска страна в 21 век. И всичко това е прак­тически резул­тат от 3-те поредни управ­ления на ГЕРБ и Бойко Борисов – вече 8 години – Борисов 1, 2, и сега 3. Това е видно и от фак­тите само от пос­лед­ните две сед­мици. Вчера пребиха в парка извес­тен жур­налист от БНТ. Онзи ден пребиха на улицата нотариус. Бият лекари, учители. Лице, близко до вицеп­ремиер, бе арес­тувано с банда трафиканти на незаконни имиг­ранти. По някои плажове отново без­чин­с­т­ват въоръжени мут­рен­ски отряди. Член на СЕМ, вместо да бъде изгонен оттам заради пуб­лична зап­лаха над жур­налист, тези дни ще решава кой да бъде след­ващият дирек­тор на БНТ. В НДК не може да се раз­бере, злоупот­ребата за 1.4 милиона лв. ли е или е за десетки пъти повече. Скан­дал за пар­тиен рекет за тонове суджук, който ще влезе в съда. И това е неп­рекъс­нат процес още от началото на третото правител­с­тво Борисов. 

Властта на ГЕРБ произ­вежда един­с­т­вено и само грозни скан­дали.

На крачка сме да ни отнемат пред­седател­с­т­вото на ЕС от 01.01.2018г. А отговор­ността се носи само от бушоните, наредени от Борисов и Цветанов. Отговор­ност те не носят. 

На фона на всичко това, правител­с­т­вото, в лицето на Валери Симеонов, и работодател­с­ките организации също наливат масло в огъня. Искат да бъдат елиминирани син­дикатите, защото пречели на биз­неса. Те били виновни за неус­пехите им. Но колеги, това не е ли връщане в 19-ти век? Тогава индус­т­риал­ните работ­ници са водили кър­вави битки с полицията, за да отс­тояват основ­ните трудови права — 8 часов работен ден, право на протести, и т.н. На всичко отгоре, тези „образовани” хора, работодателите, нез­найно защо смес­ват минимална работна зап­лата и линия на бед­ност. Тоест те искат минимал­ната работна зап­лата от 460 лв. да стане 314 лв., кол­кото е линията на бед­ността. Това е оряз­ване с една трета — 32%.

Тук да ви припомня една интересна съпос­тавка. Зап­латите в целия реален сек­тор у нас са малко над 16 млрд. лв. годишно. Докато печал­бите са повече от 20 милиарда. Само с малка част от тези печалби реал­ните доходи, особено на работещите бедни, могат чув­с­т­вително да бъдат повишени. Вместо да бъдат намалявани още. От това би спечелила и икономиката като цяло, и дър­жавата ни, и дори управ­ляващите, ако се пох­валят, че това е тяхна зас­луга. У нас трудът вече 27 години е под­ценен, поне 2 пъти спрямо реал­ната ни произ­водител­ност на труда. Изис­к­ванията към хората рас­тат, а въз­наг­раж­денията на поне 2/3 от работещите не рас­тат реално. Условията на труд? Те в определени ситуации са брутално лоши и тежки, и социално незащитени. Това е реал­ност не от цивилизована Европа, а от Третия свят. 

Тук да прибавим и

пораженията от демог­раф­с­ката катас­т­рофа.

Не само раз­рас­т­ването на гетата, но и въз­рас­товата дис­п­ропор­ция — през 2040 г. от всеки 5 души 3-ма ще бъдат пен­сионери и само 2-ма работещи. А единият от работещите – ще е нек­валифициран и полуг­рамотен. Да добавим и образовател­ната ни сис­тема, която произ­вежда 40% фун­к­ционално нег­рамотни.

Как можем да обоб­щим ситуацията днес? Дър­жав­ните сис­теми колабират. Икономиката ни се крепи на европейско донор­с­тво, което няма да е без­к­райно. Демог­раф­с­ката катас­т­рофа ни изп­равя пред национален апокалип­сис. Обширни територии се обез­людяват. Мафията прев­зема и тероризира все повече от градовете ни. А съдеб­ната сис­тема вместо да се мобилизира за защита на общес­т­вото, прави обрат­ното – сът­ворява ежед­невно крещящи примери за хора ненамиращи правосъдие. Самоуп­рав­с­т­вото се прев­ръща в естес­т­вена форма на взаимоот­ношения в общес­т­вото ни. Трябва да си кажем, че поведението ви в пар­ламента в тази първа сесия показа — дали от нежелание или от немощ, не знам, но

не започ­нахте да решавате нито един проб­лем

от горепосочените. Изгубихте ценно национално време в един критичен момент. Свидетели сме на ежед­невни коруп­ционни скан­дали. Любими минис­търки на Борисов гър­мят със скан­дали около коруп­ция в АПИ и НДК. Задър­жаният шеф на ДАИ– за сделка със столична община за 135 млн. лв.… Това е днес Бъл­гария – под вашата власт. Позорно стоим на пър­вото място по-корупция. Чуж­дес­т­ран­ните инвес­тиции ни вър­наха 20 години назад. Дър­жавата колабира, колеги и това става поради две причини: за трети път от 2009 г. Борисов управ­лява дър­жавата – но по един и същ, бан­дит­ски начин; не се вслуш­вате в нито една кон­с­т­рук­тивна критика, нито от общес­т­вото, нито от опозицията в този пар­ламент – БСП. Ако не ни чуете и този път, ман­датът ви ще е още по-къс от предиш­ния. Гневът се нат­рупва в общес­т­вото. Алтер­натива на пагуб­ното ви управ­ление има. Хората ще я потър­сят скоро!”, се казва в дек­ларацията на БСП, прочетена в пар­ламента.