Почина големият журналист проф. Колю Колев

Почина големият журналист проф. Колю Колев

На 90 годишна въз­раст почина пуб­лицис­тът професор Колю Колев. Мнозина го пом­нят от уникал­ното за 80-те години телевизионно предаване „За един милиард“, в което беше основен инициатор и пред­седател на журито. Бил е жур­налист във в. „Народна младеж” и „Работ­ническо дело”, където е заместник-главен редак­тор.

Автор на многоб­ройни научни трудове по теория и прак­тика на жур­налис­тиката, икономиката и социал­ните отношения. Повече от 20 години професор Колю Колев е преподавател, бил е и декан на Факул­тета по жур­налис­тика на Софийс­кия универ­ситет “Св. Климент Охрид­ски“.

Пок­лон пред паметта му!